خودسوزی یک ملت با نفت

SMTnewspaper - - خبر -

حس/ین آخانی- کارش/ناس زیستشناسی: بعد از یک هفته س//فر علمی از ترکیه در راه تهرانم. گرچه س//فر به ترکیه برای من ت//ازه نبود اما هر بار که س//فر میروم چیز تازهای میآموزم. بس//یاری از ایرانی//ان به ترکیه میآیند، تفری//ح میکنند، خرید میکنند و بهدلیل اشتراکات فرهنگی سفری اروپایی را در بستری شرقی تجربه میکنند.

من قصد مقایس//ه ایران و ترکی//ه را ندارم. ترکیه نفت ن//دارد. نرخ هر لیتر بنزی//ن و گازوئیل در این کشور بیش از یک یورو، یعنی با ارز دولتی ۵ هزار و آزاد ۷ هزار تومان است. ترکها از ماشین شخصی تا آنجا که ممکن است استفاده نمیکنند. دلیلی ندارد سوار ماشین شوند؛ هم س//رمایه خود را بسوزانند و هم باعث کشت و کشتار و آلودگی شوند.

ترکیه در این س//الها در دو صنعت به حدی رشد ک//رده که میتوانم بگویم در س//کوت بخش بزرگی از ایران را به اش//غال خود درآورده است. این کشور با خدمات گردش//گری، خود را صاحب حسابهای بانکی م//ا کرده و با تولید پوش//اک باکیفیت، مانند همین کت//ی که االن بر تن من اس//ت، هم صاحب کت و هم پول تو جیب آن ش//ده اس//ت. کیست که نداند بازار پوشاک ایران در تسلط کامل ترکیه است. لباسهایی باکیفیت که تاجران و قاچاقچیان پوشاک در ای//ران فقط ب//ا انتقال آنها به ای//ران و فروش دو برابری در مقایس//ه با نرخ آن در ترکیه پول ما را به این کشور همسایه سرازیر میکنند.

ام//ا ما چه کردی//م؟ خودرو و جاده و پالس//تیک س//اختیم و با مفتی دادن س//وخت کاری کردیم که بخ//ش مهمی از عمر مفیدمان را هر روز در ترافیک میگذرانیم، س//الی ‪8۱ ۷۱،‬ ه//زار نفر را در حوادث رانندگ//ی میکش//یم، چندی//ن براب//ر آن را در اثر آلودگی تلف و زخمی و مریض میکنیم و س//رزمین زیبای خود را هم با پالس//تیک به یکی از آلودهترین کش//ورها تبدیل میکنیم. ما همه اشتباه کردیم. در این اش//تباه تنها دولتمردان مقصر نیس//تند، ما هم مقصری//م؛ بهوی//ژه امثال ما دانش//گاهیها که حتی نتوانس//تیم بفهمیم برای چه به دانشگاه آمدیم، چرا درس میدهی//م و چرا حتی خودمان به آنچه س//ر کالس میگویی//م اعتق//اد نداریم؟ همی//ن؛ هواپیما آماده پریدن است./ اقتصادآنالین

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.