معادنی که در دست اشخاص نااهل بود، پسگرفته شد

رییس هیات تحقیق و تفحص از معادن مجلس شورای اسالمی:

SMTnewspaper - - خبر -

ریی//س هیات تحقی//ق و تفح//ص از معادن کشور در مجلس شورای اسالمی گفت: تحقیق و تفحص از معادن کشور باعث شد هزار معدنی که در دس//ت برخی اش//خاص نااهل بود، پس گرفت//ه ش//ود و به دولت بازگ//ردد. به گزارش خبرگ//زاری خانه ملت، ن//ادر قاضیپور رییس هی//ات تحقی//ق و تفحص از معادن کش//ور در مجل//س از اتمام «تحقی//ق و تفحص از معادن کش//ور» از س//وی مجلس خبر داد. وی افزود: گ//زارش این تحقیق و تفحص در روزهای آتی، تحوی//ل کمیس//یون صنایع و مع//ادن مجلس خواهد ش//د. قاضیپور تاکید ک//رد: تحقیق و تفحص از معادن کش//ور باعث شد هزار معدنی که در دس//ت برخی اش//خاص نااهل بود، پس گرفته ش//ود و به دولت بازگردد. رییس هیات تحقیق و تفحص از معادن کش//ور تاکید کرد: همچنین این تحقیق و تفحص باعث شد افرادی که بدهی میلیاردی خود را ب//ه دول//ت پرداخت نک//رده بودند آن را بپردازن//د. قاضیپ//ور ادامه داد: در راس//تای ای//ن تحقی//ق و تفحص متوج//ه ش//دیم تع//دادی از مدیران کل در بخش صنع//ت و معدن حتی نمیدانس//تند در حوزه خود چند معدن دارند و این تفحص باعث ش//د تعریفی در این بخش ب//ه وجود آید. وی اظهار کرد: در این تحقیق و تفحص تالش کردیم مسئله اهلیت در واگذاری معادن به درستی مورد واکاوی قرار گیرد و این هدف به طور دقیق اجرا شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه باید معادن را جایگزین بخش نفت کنی//م، تاکید کرد: در این تحقیق و تفحص مش//خص شد چه مقدار اس//تخراج داریم و خامفروشی در چه ح//دی اس//ت. وی تصریح ک//رد: در بحث خامفروشی فرآوردههای معادن به ارقامی دس//ت پیدا کردیم که باید گفت متاسفانه بیشتر معادن دست به خامفروشی میزنند. پیشتر داریوش اس//ماعیلی، ریی//س کمیت//ه معدن مجلس ش//ورای اسالمی در گفتوگویی عنوان ک//رد درحالحاضر حدود ۵ هزار و ۰۰۶ معدن در کش//ور داریم و بیش از ۲ ه//زار معدن غیر فعال هستند.

همچنین مطرح ش//د که آورده فعلی معدن و محصوالت معدن//ی حدود ۰۰۱ هزار میلیارد تومان اس//ت ک//ه میتواند تا ۵ براب//ر یعنی به ح//دود ۰۰۵ هزار میلیارد توم//ان افزایش پیدا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.