بهرهوری نیروی انسانی در گرو فرهنگسازی

SMTnewspaper - - صنایع معدنی -

به//رهوری نیروی انس//انی در ای//ران با سایر کش//ورها قابل مقایس//ه نیس//ت و یک//ی از دالی//ل آن فرهنگسازی نکردن در ای//ن زمین//ه اس//ت. به گ//زارش چی//ان، عزی//ز قنواتی، مدیرعامل فوالد امیرکبیرکاشان ضمن بیان این موض//وع که صنعت فوالد ج//زو صنایع بزرگ اس//ت، گفت: در برخی مواقع به دلیل تحمی//ل و تزریق نیروی انس//انی به صنعت فوالد، این صنعت بهرهوری مطلوبی نداش//ته و در حد متوسطهای جهانی نیست.

وی اف//زود: با این ح//ال مدیران این حوزه در تاش//ند بهرهوری را باال ببرند چون بدون افزای//ش به//رهوری نیروی انس//انی، یکی از مولفههای رقابت در صنعت فوالد را از دست خواهیم داد.

قنوات//ی ادامه داد: در واق//ع چون باید به س//مت کاهش بهای تمام ش//ده در صنعت فوالد حرکت کنیم، بهرهوری نیروی انس//انی یکی از اصلیترین محورهای تولید اس//ت که باید به حد قابل قبولی برسد.

وی تاکید کرد: بهرهوری نیروی انسانی در ایران با س//ایر کشورها قابل مقایسه نیست و یک//ی از دالیل آن فرهنگس//ازی نکردن در این زمینه است. مدیرعامل امیرکبیر کاشان با اش//اره به اینکه فرهنگ کار در ژاپن، اروپا و دیگر کش//ورها تغییر کرده، گفت: فرهنگ کار، قوانی//ن و مقرراتی که در اداره کار ایران برقرار اس//ت مانع ش//ده که ما ب//ه بهرهوری کامل برسیم.

وی تصری//ح ک//رد: ب//ه نظ//ر میرس//د افزای//ش به//رهوری، نیاز به فرهنگس//ازی و اصاح قوانی//ن و مق//ررات دارد تا بتوانیم با بقیه کش//ورها نیز رقابت کنیم. بس//یاری ش//رکتهای بزرگ، ساختار سازمانی خود را بر اساس اس//تانداردهای روز تنظیم کردهاند و به محض بازنشس//ته شدن یا تعریف طرح توس//عهای، اصاح این مورد را در چارتهای سازمانی میبینند و انجام میدهند.

قنواتی در پایان افزود: در راس//تای ارتقای بهرهوری نیروی انس//انی، بهرهوری تجهیزات و فن//اوری نیز نقش اساس//ی دارد. تجهیزات صنعت فوالد قدیمی هستند یعنی با فناوری روز کار نمیکنیم.

ب//ا این وجود با همی//ن تجهیزات قدیمی هم تا االن خوب کار کردهایم و تولید خوب و قابل قبولی داشتهایم اما باز هم قابل مقایسه ب//ا فن//اوری روز جهان نیس//ت، در حالی که فناوری امروزی میتواند عاوه بر کاهش ۰۲ درص//دی هزینههای تولی//د، موجب افزایش بهرهوری نیروی انسانی هم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.