تاثیر خاکستری تحریمها بر صنعت سیمان

SMTnewspaper - - صنایع معدنی -

صنعت س//یمان کش//ور جزو صنایعی است که مواد اولی//ه آن به ط//ور کامل در داخل تامین میش//ود. به لح//اظ تجهیزات و قطع//ات هم وابس//تگی زیادی به واردات نداریم. در زمینه صادرات نیز کشورهای هدف صادراتی از طریق نظ//ام بانکی جهانی در حال مراوده با ما نیس//تند. از این رو تحریمه//ای امریکا بهصورت مس//تقیم تاثیر ج//دی بر این صنعت نخواهد داش//ت، هرچند در س//ایه رکودی که تحریمها ممکن است در تمام بازارها ایجاد کنند، بازار این صنعت خاکستری را به رکود بیشتر فرو میبرد.

‹تحریم‹ها‹تاثیری‹بر‹صنعت‹سیمان‹ندارند ‹

درب//اره تاثیرگ//ذاری صنعت س//یمان از تحریمهای امری//کا، عبدالرض//ا ش//یخان، دبی//ر انجم//ن صنفی کارفرمایانصنعتسیماندرگفتوگوبا اظهار کرد: کلیت موضوع در صنعت س//یمان این اس//ت که ای//ن صنعت چندان از تحریمهای امریکا متاثر نخواهد ش//د چراکه مواد اولیه صنعت س//یمان ب//ه طور کامل در داخل تامین میش//ود. شیخان در ادامه خاطرنشان کرد: در زمینه تامین قطعات کارخانههای س//یمان نیز وابس//تگی چندانی به خارجیها نداریم. در این زمینه به امریکا به هیچ عنوان وابستگی نداریم و به اروپاییها هم وابس//تگی زیادی نداری//م. قطع//ات کارخانههای س//یمان هم چندان «هایتک» نیس//تند که کمبود یا نبود آنها کارخانهها را با مش//کل روبهرو کند. از اینرو در صنعت سیمان قادریم روی پای خودمان بایستیم.

وی در پاسخ به این پرسش که در زمینه صادرات با وجود تحریمها آیا به مشکلی برنخواهیم خورد، عنوان کرد: در زمینه صادرات س//یمان با مش//کات خاصی روبهرو نخواهیم شد چون هدف صادراتی ما، کشورهای اطراف هستند که در دوران تحریمهای گذشته نیز به آنها صادرات داش//تهایم. البته ممکن است با مشکاتی در زمین//ه مبادالت بانک//ی روبهرو ش//ویم که در این زمینه نیز کش//ورهای اطراف مانند عراق، افغانستان و کش//ورهای حوزه س//یآیاس بهصورت ریالی با ما در حال تبادل هس//تند. بنابراین تحریمها مش//کل جدی برای صنعت س//یمان ایجاد نمیکنن//د و نباید در این زمینه نگران باشیم.

دبی//ر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س//یمان در ادامه یادآور ش//د: تنها مش//کل ما در وضعیت کنونی، موضوع بازار است که هماکنون در رکود قرار دارد.

وی همچنین در پاس//خ به این پرسش که آیا امسال دس//توری ب//رای افزایش قیمتها داری//د، عنوان کرد: برای س//ال جدید افزایش ن//رخ نداریم ام//ا روی این موض//وع کار میکنیم و قص//د داریم قیمتهای جدید را برای س//ال پیشرو اعام کنیم ک//ه به زودی اعام خواهد شد.

‹رکود‹‹زیرالیه‹پنهان‹تحریم‹ها ‹

کارشناس//ان و کس//انی ک//ه در حوزه س//یمان کار میکنن//د معتقدند حتی اگر تحریمه//ای امریکا تاثیر مستقیم روی صنعت سیمان نداشته نباشد، بازار را به رکود بیش//تری خواهد برد و س//بب رکود بازار سیمان نی//ز خواهد ش//د. در اینباره حس//ن صباغیانبیدگل، کارش//ناسس//یماندرگفتوگوبا اظهارکرد: صنعت س//یمان یک//ی از صنایع وابس//ته ب//ه صنعت س//اختمان اس//ت. ح//دود ۰۰۴ صنع//ت ب//ه ح//وزه ساختوس//از وابسته هس//تند و اگر حوزه ساختوساز تعطیل باش//د، این صنایع وابس//ته هم فقط میتوانند کج//دار و مریز به حیات خود ادام//ه دهند. مهمترین این صنایع ش//امل فوالد، آهنآالت، میلگرد، تیرآهن، کاش//ی، سرامیک و سیمان هس//تند. از اینرو چنانچه تحریمها دوباره اعمال شود، بازار از رکود کنونی خارج نخواهد شد.

صباغیانبی//دگل همچنی//ن ادام//ه داد: در صنعت س//یمان نیز ب//رای ورود قطعات واحدهای س//یمانی دچار مش//کل خواهیم شد، همچنانکه در دوره گذشته تحریمها، ب//رای واردات قطعات دچار مش//کل بودیم؛ مگر اینکه صنعتگران داخلی قادر باش//ند این قطعات را در داخ//ل تولید کنند. موضوع این اس//ت که هنوز به خودکفایی نرس//یدهایم و تنها یک شرکت داریم که در بخش صنعت، کارخانههای س//یمان را پش//تیبانی میکند.

وی در ادامه یادآور شد: البته این شرکت قادر است بخش//ی از قطعات را بس//ازد و بخش دیگ//ر را باید از کش//ورهای اروپای//ی وارد کنیم. بنابرای//ن تحریمها بر واردات تاثیرگذار خواهد بود.

وی در ادامه تاکید کرد: وقتی تحریمها اعمال شوند بیش//تر صنایع و از جمله صنعت ساختمانسازی دچار رکود خواهد ش//د و این رکود روی صنعت سیمان نیز تاثیرگذار است.

از این رو حتی اگر با خودکفایی در صنعت س//یمان پی//ش برویم، باز هم ب//ازار دچار رکود خواهد ش//د و نمیتواند محصولش را به فروش برساند.

این کارشناس سیمان یادآور شد: در زمینه صادرات نیز ممکن اس//ت با وجود تحریمها دچار مشکل شویم. در زمینه صادرات س//یمان چند س//الی است با عراق دچار مش//کل ش//دهایم اما روند صادرات س//یمان به عمان، قطر و بنگادش مساعد است.

عبدالرضا شیخان

حسن صباغیانبیدگل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.