آخرین مهلت ایرالکو برای کاهش آالیندگی

SMTnewspaper - - صنایع معدنی -

اس//تاندار مرک//زی برای کاهشآالیندگی ایرالک//و در اراک ب//ا تعیی//ن زم//ان، ضرباالجلی یکماهه تعیین کرد.

به گزارش تسنیم، سیدعلی آقازاده در نشست کارگروه مشترک آلودگی هوا و گرد و غبار که با حضور رییس س//ازمان محیطزیست کش//ور در استانداری استان مرکزی برگزار شد، با اشاره به اقدامات دولت دوازدهم در زمینه کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: در دولت دوازدهم اقدامات خوبی در راس//تای کاهش آلودگی انجام ش//ده که س//بب ش//ده امروز هوای اراک نسبت به ۵ سال گذشته بهتر باشد.

وی اف//زود: تی//ر امس//ال آخری//ن مهلت آلومینیوم برای کاهش آالیندگیهاست.

اس//تاندار مرکزی تصریح کرد: در راستای مصرف س//وخت نیروگاه مقرر ش//ده سوخت موردنیاز آن تنها از گاز تامین شود.

آق//ازاده بیان کرد: با تاشه//ا و همکاری م//ردم و تش//کلهای غیردولت//ی ب//ا دولت، تع//داد دیگه//ای غیراس//تاندارد ایرالکو به ۰۶ و مص//رف مازوت نیروگاه ش//ازند از ۵۹ درصد به نیم درصد در س//ال گذشته کاهش یافت.

وی ادام//ه داد: ب//ا انج//ام فعالیته//ای زیس//تمحیطی با کاهش روزه//ای آلوده در کانش//هر اراک، تعداد این روزها در سال ۶۹ نس//بت به س//ال ۵۹ حدود یک سوم کاهش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.