انحصار عناصر کمیاب خاکی برای چین

SMTnewspaper - - معدن‌بی‌نالملل -

ایتری//وم، نئودیمیوم و دیس//پروزیوم، ۳ عنصر از عناصر هفدهگانه کمیابی هس//تند که در س//اخت انواع ابزار مدرن تلفنه//ای هوش//مند تا خودروه//ای الکتریکی اس//تفاده میش//وند. آنها همچنین در س//اخت طیف//ی از تلفنهای هوش//مند، تجهی//زات پزش//کی و موتورهای ج//ت به کار میآیند. این عناصر در پوششدهی و ایجاد ویژگی آهنربایی محصوالت کارآیی بس//یار دارند. برای نمونه عنصری مانند فسفر در فناوریهای سبز، پاک و تجدیدپذیر مانند صفحات نازک فتوولتائیک، المپهای فلورسنت، توربینهای بادی و خودروهای الکتریکی اس//تفاده میشود. به گزارش ب//ه نق//ل از نش//نالژئوگرافیک چین همچن//ان بزرگترین تولیدکننده این عناصر است. در سال گذشته میالدی، این کشور ۵۰۱ هزار تن از این عناصر نادر تولید کرد؛ رقمی که نس//بت به س//ال پیش از آن تغییری نداشت. بنا بر گزارش سازمان زمینشناسی امریکا از ابتدای سال گذشته میالدی در نیمه دی ۵۹۳۱ تا پایان س//پتامبر در نیمه مهر ۶۹۳۱، چین ۹۳هزار و ۰۰۸ تن عناصر نادر صادر کرد که نس//بت به همین باره زمانی در سال پیش از آن ۰۱ درصد افزایش داش//ت، در حالی که این صنعت پیامد ناخوش//ایندی برای مردم و منابع طبیعی این کشور داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.