رشد واردات سنگآهن به چین

SMTnewspaper - - معدن‌بی‌نالملل -

واردات س//نگآهن و گندله ب//ه چین در مه سال جاری (نیمه اردیبهش//ت تا نیمه خرداد) ۴۱ درصد رش//د ماهانه داش//ت و ب//ه ۴۱/۴۹ میلیون تن رسید، در حالی که ماه آوریل (نیمه فروردین تا نیمه اردیبهش//ت) ۲۹/۲۸ میلیون تن بود. به گزارش ایفنا به نقل از استیلمینت، حاشیه س//ود باالی کارخانههای فوالد، میزان واردات س//نگآهن را در سطح باال نگه داشت. متوسط قیمت سنگآهن خلوص۲۶ درصد در م//ه در ثبات ب//ود و ۶۶ دالر هر تن س//یافآر چین ثبت شد. همچنین واردات ماه مه نسبت به سال گذشته رشد جزئی داشت چراکه سال گذشته در همین زمان ۵۴/۲۹ میلیون تن بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.