تولید‹گاز‹میدان‹کیش‹درچه‹مرحله‹ای‹قرار‹دارد؟

SMTnewspaper - - نفت و گاز -

حج//م گاز درجای می//دان کیش ۵/۵۵ تریلیون فوتمکعب با ضریب بازیاف//ت ۰۷ درص//د و حج//م میعانات گازی این می//دان ۴۱۵ میلیون بشکه است. حجم گاز قابلاستحصال میدان گازی کیش 3۸/3 تریلیون فوتمکعب از س//ازندهای چنگان و داالن فوقانی اس//ت. قرار اس//ت در فاز نخس//ت از این میدان یک میلیارد فوتمکعب در روز معادل 3/۸۲ میلی//ون مترمکع//ب گاز تولید ش//ود. مخزن گازی کی//ش در مجموع ظرفی//ت تولی//د ۵ میلیارد فوت مکعب را دارد. به گزارش ایس//نا، محل تامی//ن اعتبار توس//عه میدان گازی کیش براس//اس ابالغ مصوبه هیات مدیره ش//رکت مهندسیوتوس//عه نفت(مت//ن) در ۸۲ آذر ۶۹3۱ منابع داخلی، براس//اس ابالغ مصوبه هیات مدیره متن در ۲۲ اس//فند ۹۸3۱ بیع متقابل، براس//اس مصوبه هیات مدیره متن در ۹۱ دی س//ال ۰۹3۱ ترکیب منابع داخلی و س//ایر منابع، براس//اس مصوبه هیات مدیره متن در تاریخ ۲ آذر س//ال 3۹3۱ س//ایر منابع اعتباری ش//رکت ملی نفت و بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه س//ال 3۹3۱ و براس//اس مصوبه هیات مدیره متن در تاریخ ۷۱ اردیبهش//ت س//ال ۶۹3۱ از محل عواید حاصل از صرفهجویی ناشی از جایگزینی سوخت مایع با سوخت گازی در قالب ماده ۲۱ رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کش//ور تعیین ش//ده اس//ت. چراغ توس//عه این میدان در اول فروردین ۶۸3۱ روشن و براس//اس ابالغ مصوبه هیات مدیره متن در ۷۱ اردیبهشت سال ۶۹3۱ آغاز ش//د. مشاور طرح از س//ال ۶۸3۱ تا ۰۹3۱ شرکت طرح و پاالیش بوده و مشاور کنونی در بخش سطحاالرضی، شرکت سازه از سال ۱۹3۱ تا ۶۹3۱ و ش//رکت پارس از س//ال ۶۹3۱ به مدت یک سال و در بخش تحتاالرضی، شرکت نفت کیش از سال ۱۹3۱ بوده است. براساس ابالغ مصوبه هیات مدیره متن در تاریخ ۰3 آبان سال ۶۹3۱ قرار است حفاری ۴۱ حلقه چاه موجود، خط لوله زمینی ۶۵ اینچ گاز از بندر آفتاب تا خط سراس//ری هفتم و اتصال آن به لول//ه ۲3 دریایی بهمنظور انتقال گاز به جزیره کیش، خط لوله دریایی ۲3 اینچ بین جزیره کیش و بندر آفتاب و تاسیس//ات فرآیندی کالسترها و خطوط لوله زمینی مربوط بهمنظور اتصال به خط لوله ۲3 اینچ دریایی تکمیل شود.

براس//اس این گزارش، قرار اس//ت میدان کیش در یک فاز خش//کی و ۴ فاز دریایی توس//عه یابد. در این راس//تا شل گزارش نهایی خود را ارائه کرده و شرکتهای انی و ۲ شرکت ایرانی غدیر و صانع نیز گزارش نهایی خود را ارائه کردهاند. قرار است در فاز یک، یکمیلیارد فوت مکعب گاز از میدان کیش تولید شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.