میوههای فطرت

SMTnewspaper - - نفت و گاز -

رمضان، دعوتی است به بازیافتن «خود گمشده»، ندایی است برای توجه به خدای فراموش ش//ده، ضیافتی است برای تناول از مائ//ده تق//وا و پایان این مهمانی خدایی، عی//د فطر اس//ت؛ عید توفیق ب//ر طاعت و اطاعت، عید توبه و تهذیب نفس، عید ذکر و ی//اد محرومان و گرس//نگان. فطر، چیدن میوههایی است که از فطرت میجوشد. فطر، سپاس نعمتی است که در رمضان نازل شده است. پیروزی بر خصم درون، جشنی روحانی دارد به نام عید فطر که میثاق بس//تن با فطرت را از سوی روزهداران مجاهدهگر اعالم میدارد. عید فطر، پاداش افطارهای خالصانه، مهر قبولی انفاقهای با قصد قربت و پایاننامه دوره ایثار و گذشت در مسائل مالی است. فطر، عید خداجویی و خداترس//ی و خداپرس//تی است. در مکتب پرفیض ماه رمضان، فطرت انس//انی جان گرفته و به صحنه زندگی گام میگذارد و استعدادهای معنوی آدمی را شکوفا میکند و آنگاه میتوان فرد را سعید و نیکبخت نامید. مؤمنان واقعی که زمینه خوشبختی در نهادشان بوده، در پرتو معارف روح بخش رمضان، استعداد واقعی خود را بازمیشناسند و به س//وی هدف نهایی گام برمیدارند و به س//عادت حقیقی میرسند. عید سعید فطر، عید سعادتمندان و روز شکوفایی استعدادهای معنوی و روحانی است. از مهمترین عواملی که موجب رسیدن به سعادت واقعی و بهرهوری بیش//تر این روز میش//ود، میتوان به این موارد اش//اره کرد: پوشیدن لباس نیکو، استفاده از عطر و بوی خوش، پرداختن زکات فطره، خواندن زیارت امام حسین علیهالسالم، خواندن دعای ندبه، دید و بازدید اقوام و نزدیکان، غسل کردن و زیارت اهل قبور.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.