...هرگز ماهی دجله نخورد

SMTnewspaper - - نفت و گاز -

احم//د بن حنب//ل، رییس یک//ی از مذاهب چهارگانه اهل سنت و به دیانت و تقوا در تاریخ شهره است.

ح//ال فرزندش ب//ا اوصافی که داش//ته، یک سال منصب و کرس//ی قاضیالقضاتی اصفهان را پذیرفته بود.

دنباله داس//تان را خود به روایت تذکرهاالولیا بخوانید: «صالح بن احمد بن حنبل یک س//ال در اصفهان قاضی بود و صایمالدهر (بهطور دائم روزهدار) و قایماللی//ل (ش//ب زندهدار) بود و در شب دو ساعت بیشتر نخفتی و بر در سرای خود خانهای بیدر س//اخته بود و شب آنجا نشستی که نباید که در ش//ب کسی را مهمی باشد و در بسته یابد. این چنین قاضی بود.

ی//ک روز برای پدرش ام//ام احمد بن حنبل نان میپختند. خمیرمایهی آن از صالح بستاندند. چ//ون نان پیش احمد آوردند گفت: این نان را چه بوده است؟ گفتند: خمیرمایه آن از صالح است. گفت: آخر او یک س//ال قضای اصفهان کرده است. حلق ما را نشاید. گفتند: پس این را چه کنیم؟ گفت: بنهید، چون سائلی بیابید، بگویید که خمیر از آن صالح است اگر میخواهید بستانید.

۰۴ روز در خان//ه ب//ود که س//ائلی نیامد که بستاند.

آن ن//ان بو گرفت و در دجله انداختند. احمد گفت: چه کردید آن نان؟ گفتند: به دجله انداختیم. احمد بعد از آن هرگز ماهی دجله نخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.