مرمت خانه مصدق بهزودی آغاز میشود

SMTnewspaper - - نفت و گاز -

معاون میراث فرهنگی استان البرز گفت: پیمانکار مرم//ت خانه مصدق بهزودی انتخاب میش//ود. به گزارش ایس//نا، حسین امینافشار اظهار کرد: طرح مرمت خانه مصدق در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد. وی ادامه داد: درحالحاضر روند اداری انتخاب پیمانکار در حال انجام است و پس از تایید پیمانکار مورد نظر و عقد قرارداد، مرمت این خانه تاریخی آغاز میشود. امینافش//ار افزود: امید است بهزودی طرح مرمت خانه مصدق اجرایی و ش//رایط برای بازدید عموم مردم از این خانه تاریخی فراهم شود. بدون شک با تخصیص اعتبار مناسب مرمت خانه مصدق در کوتاهترین زمان ممکن انجام خواهد شد. خان//ه ۰۰۵2 مت//ری دکتر محم//د مصدق پیش از انقالب به هنرستان موسیقی تبدیل شده بود و پس از سال 7۵ هم گروه موسیقی ارشاد در آنجا مستقر ش//د. آنچه که از این ملک مان//ده حیاط و عمارتی ۰۰۵ متری اس//ت که اکنون خوابگاه دانش//جویان دانش//گاه هنر اس//ت. خانه دکتر مصدق در تهران که هنوز آثار گلولههای ش//لیک شده در ۸2 مرداد 2۳ بر در و دیوارش باقی مانده، در دوران وزارت او محل تش//کیل جلس//ات هیات دولت و در و دیوار آن شاهد رخدادهای تاریخی مهمی بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.