رستاک «بهار» ش را روانه بازار کرد

SMTnewspaper - - نفت و گاز -

گروه موس//یقی رس//تاک، تازهتری//ن آلبومش را باعن//وان «بهار» در دو نس//خه صوت//ی و تصویری منتش//ر کرد. به گزارش ایلن//ا، «بهار» نام پنجمین آلبوم رس//می گروه موس//یقی رس//تاک اس//ت که سهش//نبه، 22 خرداد 7۹۳1 در دو نس//خه صوتی و تصوی//ری و در دو بس//تهبندی متفاوت روانه بازار ش//د. آلبوم بهار روایتی است از میزبانی صمیمانه نوروزی گروه موس//یقی رس//تاک از خاطرات نهفته در موس//یقی اقوام ایران، شامل قطعات متنوعی با محوریت آیین بهار به نامهای «مندیر»، «نوروز»، «گل پامچال»، «وهار»، «ش//کوفه»، «الله لر» و «گل پونه». از ویژگیهای متفاوت این اثر، حضور پررنگ دیگ//ر اعضای گ//روه در بخ//ش خوانندگی قطعات اس//ت. اعضای گروه رستاک به سرپرستی سیامک سپهری در کنار استادان و هنرمندانی مانند عاشیق ایمرانحی//دری، ناصر وحدتی، کوروش اس//دپور و آروی//ن زندهدل در این مهمان//ی صمیمانه لحظات آغازین سال 7۹ را جشن گرفتهاند. ترانههای این آلبوم، برگرفته از موس//یقی نواحی آذربایجان، کردس//تان، گیالن، بختیاری و هرمزگان است و در آن برای نخستین بار شاهد اجرای دو قطعه به زبان فارسی از گروه رستاک هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.