خاطرات مرحوم حجتاالسالم طباطبایی منتشر میشود

SMTnewspaper - - نفت و گاز -

مجموع//ه دوجل//دی خاط//رات مرح//وم حجتاالسالم س//ید مهدی طباطبایی با عنوان «اخالق و مبارزه» منتش//ر میشود. به گزارش

، موسس//ه انتش//ارات عروج وابس//ته به موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره)، مجموع//ه دوجل//دی خاط//رات مرح//وم حجتاالسالم سید مهدی طباطبایی را باعنوان «اخالق و مبارزه» منتشر میکند.

ای//ن مجموع//ه ازس//وی معاونت پژوهش//ی موسس//ه، تدوین و گ//ردآوری ش//ده و در آن، مرح//وم طباطبای//ی به زب//ان خود و با ش//یوه گفت//اری منس//وب به خودش//ان ب//ه بازگویی خاط//رات خود پرداخته اس//ت. جلد نخس//ت این کت//اب به بازگویی خاطرات شخصیش//ان از زندگ//ی و فعالی//ت سیاس//ی و اجتماع//ی تا س//ال 7۵۳1 اختصاص دارد و در جلد دوم نیز خاطرات ایشان از بهمن 7۵ تا انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸۳1 روایت شده است. این خاطرات بهدلیل فعالیتهای گسترده سیاسی و اجتماعی مرحوم طباطبایی، بهویژه در سالهای پ//س از پیروزی انقالب اس//المی و نیز در زمان حض//ور در مجلس هفتم و تصمیمگیری درباره هی//ات وزیران و برخی حواش//ی دولت محمود احمدینژاد بسیار خواندنی و قابلتوجه است.

ای//ن مجموع//ه خاط//رات در س//الهای ۸۸-۸7۳1 در منزل حجتاالس//الم طباطبایی در تهران ثبت شده و در سالهای گذشته پس از بارها بازبینی، تکمیل ش//ده و به تایید ایشان رس//یده اس//ت. انتش//ارات عروج این مجموعه دوجلدی را در آس//تانه چهلمین روز درگذشت مرح//وم طباطبایی به بازار عرض//ه و در آیینی باش//کوه با حض//ور ش//خصیتهای فرهنگی و سیاسی از آن رونمایی خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.