برای‌حل‌مشکل‌اشتغال‌و‌تورم‌تصمیم‌جدی‌بگیرید

تاکید‌رهبر‌معظم‌انقالب‌در‌نشست‌با‌سران‌قوا:

SMTnewspaper - - خبر -

رهبر معظم انقالب اس//المی در جلس//ه دوس//اعت و نیمه با س//ران ق//وا که با موضوع مس//ائل اقتصادی برگزار ش//د، تاکید کردند: برای حل مش//کل نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال و تورم تصمیمهای جدی بگیرید. به گزارش پایگاه اطالعرس//انی دفتر مق//ام معظ//م رهبری، حضرت آیتاهلل خامنهای در این جلس//ه که چهارش//نبه شب برگزار شد، با تقدیر از اهتمام رئیسان قوا و اعضای شورایعالی هماهنگی اقتصادی برای مشارکت فعال در جلس//ات و مباحث، وظیفه اصلی این شورا را تصمیمگیریهای کالن و راهگش//ا در عرصه اقتصاد خواندند. ایشان تاکید کردند: حل مش//کالت جاری اقتصاد کش//ور و تامین نیازهای عمومی م//ردم، نیازمن//د کار جهادی و تالش فوقالعاده اس//ت زیرا این مش//کالت بهویژه مشکل گرانی و کاهش قدرت خرید، معیشت بخش زیادی از مردم بهویژه طبقات ضعیف را دچار تنگنا کرده است. رهبر معظم انقالب اسالمی، اعضای شورایعالی هماهنگی اقتصادی را به اتخاذ تصمیمهای قاطع و راهگش//ا درباره مسائل اصل//ی و چالشه//ای مهم اقتصاد کش//ور توصیه مؤکد کردند و فرمودند: برای حل برخی مسائل کلیدی اقتصاد مانند مشکالت نظام بانکی، نقدینگی، اش//تغال، تورم و فرآیند بودجهریزی باید تصمیمهای جدی و عملیاتی بگیرید. ایشان قوای سهگانه بهویژه دولت را به اس//تفاده از نظرات و راهحلهای اقتصاددانان دلسوز و فع//االن بخش خصوصی فراخواندند و گفتند: ش//رایط کنونی کش//ور موجب شده نخبگان و فعاالن دلسوز احساس مسئولیت مضاعف کنند و ظرفیتها و داش//تههای علمی و تجربی خود را به مس//ئوالن عرضه کنند؛ بنابراین ق//در این فرصت را بدانید و از پیش//نهادهای فعاالن دانش//گاهی و اقتصادی استفاده کامل کنید. حضرت آیتاهلل خامنهای با تقس//یم مش//کالت اقتصادی به «چالشهای درونی و س//اختاری اقتصاد کش//ور» و «مسائل ناش//ی از تحریمهای ظالمانه امریکا» افزودند: در مواجهه با هر یک از این دو بخش، راهحلهای خردمندانهای را به کار ببندید که نتیجه آن، گرهگش//ایی پایدار از زندگی مردم و ناامید ش//دن دشمن از اثرگذاری حربه تحریم باشد. حضرت آیتاهلل خامنهای با تاکید بر لزوم همافزایی هر س//ه قوه و س//ازمانهای گوناگون کش//ور، خاطرنشان کردند: هیچ بنبست و مشکل غیرقابل حلی در کش//ور وج//ود ندارد و ما به فض//ل الهی و با عزم و اراده مردم و مس//ئوالن و با اس//تفاده از ظرفیت بیبدیل جوانان و نخبگان توانمن//د ای//ران عزیز و با فعال کردن ظرفیته//ا و منابع ممتاز کشور، یقینا بر مشکالت درونی و تحمیلی فائق خواهیم آمد.

در ای//ن جلس//ه که معاون اول رئیسجمه//وری و معاون اول رئیس قوهقضاییه نیز حضور داش//تند، رئیسجمهوری با تشکر از همکاری و همراهی رئیس//ان مجلس و قوهقضاییه، گزارش//ی از جلس//ات شورایعالی هماهنگی اقتصادی و مصوبات آن برای حل مشکالت مردم بیان کرد. همچنین برخی حاضران در جلسه نیز دیدگاهها و نظرات خود را بیان کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.