در «الهه» چه گذشت؟

SMTnewspaper - - خبر -

س//ومین جلس//ه دادگاه الهه درباره مصادره اموال ایران در آخرین روزهای هفته گذش//ته تشکیل ش//د. تیم حقوقی جمهوری اسالمی ایران روز چهارشنبه هفته گذشته در جلسه استماع دیوان بینالمللی دادگس//تری (دادگاه الهه) تالش کرد استداللهای طرف امریکایی در مخالفت با ش//کایت ایران علیه این کش//ور را رد کند. نمایندگان جمهوری اس//المی ایران در این نشست با ارائه مستندات و استدالل علیه واش//نگتن، ادعاها و اتهامهای نماین//دگان ایاالت متحده را رد کردن//د. ب//ه گزارش مه//ر، وکیالن ایران در این جلس//ه دادگاه عالی س//ازمان ملل متحد که برای بررس//ی ش//کایت دولتها از یکدیگر تاس//یس ش//ده با اش//اره به عهدنامه دوس//تی ۵۵۹۱ ایران و امریکا، موارد نقض واشنگتن را بر این پیمان دوجانبه مانند اقدامات خصمانه و تحریمهای این کشور علیه ایران برشمردند. محسن محبی، رئیس هیات ایرانی در آغاز این نشس//ت گفت عهدنامه مودت شامل تمامی روابط اقتصادی دوجانبه میش//ود و رفتار امریکا در قبال ش//رکتها و موسس//ههای ایران//ی از جمله بانک مرکزی، به ش//دت ناقض این عهدنام//ه و مف//اد آن اس//ت. وی ادامه داد: قصد امریکا برای فس//خ عهدنام//ه تاثیری در این پرونده ندارد. محبی یادآور ش//د: پیش//ینه روابط ایران و امریکا پس از پیروزی انقالب باعث نشده و نباید بشود ک//ه دو کش//ور از طریق عهدنامه مودت اختالفه//ای خود را حل و فص//ل نکنند. وی بررس//ی پرونده نقض عهدنامه م//ودت از طریق از سرگیری تحریمهای امریکا علیه ایران را مثالی از حل و فصل قانونی اختالفهای دو طرف دانس//ت که منجر به رای دادگاه به سود کشور ما ش//د. محبی اضافه کرد: بانک ملی، ش//رکت زیرساخت ارتباطات و ایران ایر از دیگر شرکتهایی هستند که عالوه بر بانک مرکزی هدف سیاستهای امریکا در قبال ایران و شرکتهای ایرانی قرار گرفتهاند. بهگفت//ه وی، در حال حاضر اقدامهای فرامرزی دادگاههای امریکا در کش//ورهای لوکزامبورگ، انگلیس و کانادا ایران را نش//انه رفته است. وی اق//دام امریکا در فرار از پاس//خگویی ب//ه اتهامها و تخریب وجهه جهان//ی ای//ران را تقبیح و اعالم کرد: به اتهامهای بیاس//اس حمایت ایران از تروریسم پاسخ داده نخواهد شد، چراکه وکیالن ایران به دلیل دیگری در دادگاه حاضر شدهاند. وی به اظهارات رهبر معظم انقالب در محکومیت حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر استناد کرد و قربانیان ایرانی تروریس//م از جمله قربانیان حمالت منافقین و ش//ورای ملی مقاومت آن را یادآور ش//د و به جدیدترین حادثه تروریستی در اهواز اش//اره کرد. وکیالن ایران با نمایش نمودارهایی از واردات و صادرات ایران-امری//کا و قراردادهای تازه از جمله فرش، هواپیما و قطعات آن اع//الم کردند برخالف ایراد هیات امریکایی به ش//کایت ایران، روابط اقتصادی دو کش//ور پس از انقالب نیز ادامه داش//ته و عهدنامه مودت ش//امل هرگونه تبادالت دوجانبه فارغ از میزان و حجم آن میش//ود. بهگفت//ه وکیالن ایران، دفاعی//ات امریکا که ایران را متهم به حمایت از تروریسم میکند مبنای قانونی نداشته و اثبات نشده است. امریکا میخواه//د این پرونده مورد توجه ق//رار نگیرد و رویکردش در قبال ایران آن است که این کشور آنچنان بدرفتار است که نباید مواضعش شنیده شود. امریکا در شکایت خود در پرونده گروگانگیری اعضای س//فارتش در تهران و دفاعیاتش در پرونده حمله به س//کوهای نفتی ایران بر قابلاس//تناد بودن عهدنامه مودت صحه گذاش//ته و به هیچ وجه صالحیت دادگاه برای بررس//ی ابع//اد گوناگون پرونده جاری را نیز زیر س//وال نبرده اس//ت. وکیالن ایران اقدامات بانکی امریکا علیه ایران را س//ازنده ندانس//ته و گفتند: امریکا در دهه ۰8 تهران را بطور یکجانب//ه حامی تروریس//م خواند که وزارت خارجه ای//ران آن را رد کرد و چنین اقداماتی از س//وی واش//نگتن را نقض قوانین بینالملل دانست که در هیچ دادگاهی قابلدفاع نیست. آنها همچنین به بلوکه ش//دن داراییهای ایران از س//وی دولت امریکا اش//اره کرده و یادآور شدند اقدامات امریکا مجازاتی برای عموم (مردم) ایران است. وکیالن ایران در دادگاه الهه به قوانین بانکی ۲۷۹۱ اش//اره کردند که تمامی بانکها باید از مزایای حقوقی آن بهرهمند شوند و اقدام نظام قضایی و مالی امریکایی در بلوکه کردن حدود ۲ میلیارد دالر از داراییهای ایران را تعجبآور دانس//تند. آنها س//اختارهای سیاس//ی و نظامهای مالی و بانکی کش//ورها را متفاوت از یکدیگر دانس//تند که در نتیجه اقدامات بانکی امریکا علیه شرکتها و بانکهای ایران از جمله بانک مرکزی س//ازنده نبوده اس//ت. اقدامات امریکا در برخورد با شرکتها و بانکه//ای ایران که مفاد توافقهای بانکی مربوط به س//ال ۴۵۹۱ میالدی (۳۳۳۱ خورشیدی) را زیرسوال برده و مستثنا دانستن آنها از قوانی//ن بینالمللی مالی و بانکی، موجب ایجاد مش//کالتی ش//ده اس//ت. نماین//دگان ایران در پایان به ای//ن دادگاه گفتند که هدف از این پیمان منفعت دوجانبه و همچنین برخورداری از منافع آن است اما امریکا این حقوق و پیمان را نقض کرده اس//ت. وکیالن واشنگتن نیز در نخستین نشست بررسی پرونده شکایت ایران علیه امریکا، به بیان دفاعیات خود و ایراد اتهامهای بیاس//اس علیه ایران پرداختند. جمهوری اس//المی ایران ۶۲ خرداد ۵۹۳۱ درباره اختالف مربوط به تخلفات دولت امریکا نسبت به پیمان مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و امریکا که در ۵۱ اوت ‪(۳۲ ۵۵۹۱‬ مرداد ۴۳۳۱) از س//وی دو ط//رف امض//ا و در ۶۱ ژوئ//ن ‪(۶۲ ۷۵۹۱‬ خرداد ۶۳۳۱) الزماالجرا شده، دادخواستی را در دفتر دیوان بینالمللی دادگستری ثب//ت کرد. در دادخواس//ت ایران به دادگاه الهه آمده اس//ت: ایاالت متحده با این موضع که ایران حامی تروریسم است (موضعی که ایران آن را بهش//دت رد میکند) ش//ماری اقدامات اجرایی و قانونگذاری اتخ//اد کرده که اث//ر عملی آنها تاثیر بر مناف//ع و داراییهای ایران و موسس//ههای ایران//ی از جمله بانک مرکزی ب//وده و برخالف پیمان مودت اس//ت. وکیالن امریکا در روز نخست جلسات استماع شفاهی، موض//وع نق//ض پیمان مودت از س//وی واش//نگتن را رد و ایران را به سوءاستفاده از دیوان متهم کرده و همچنین ادعاهای واهی مبنی بر دخالت ایران در انفجار مقر نظامیان امریکایی در سال ۳8۹۱ میالدی (۲۶۳۱ خورشیدی) در بیروت را تکرار کردند. آنها ضمن اینکه مدعی شدند که ایران تامینکننده مالی حزباهلل لبنان است، تهران را فاقد صالحیت برای طرح شکایت علیه تصرف داراییهای خود در امریکا دانس//تند. صدور حکم نهایی درباره این پرونده ممکن است چندین س//ال به طول انجامد اما واش//نگتن پس از اعالم رأی مقدماتی، اعالم ک//رد از پیم//ان مودت خارج خواهد ش//د. بر همین اس//اس دادگاه اس//تیناف رم درخواس//ت ش//ماری از خواهان امریکایی برای توقیف حدود ۵ میلیارد دالر اموال بانک مرکزی ایران را رد کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.