اتحاد‌در‌برابر‌اقدامات‌فراقانونی‌و‌یکجانب ‌هگرایانه

SMTnewspaper - - خبر -

عل//ی الریجان//ی، رئی//س مجلس ش//ورای اس//المی ای//ران ک//ه برای ش//رکت در س//ومین «اج//الس بینالمجالس اوراس//یا» به آنتالیای ترکیه س//فر کرده بود، با هیاتهای پارلمانی ۰۱ کش//ور دیدار و مذاکره کرد. ب//ه گ//زارش ایرن//ا، الریجانی عالوه بر س//خنرانی در این اج//الس دوروزه، در دیدار با رئیس//ان مجالس و هیاتهای پارلمانی کشورهای ترکیه، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، پاکس//تان، صربس//تان، بلغارستان، ع//راق، قطر و کویت، درباره موضوعات گوناگون بهویژه رواب//ط دوجانبه با هیاته//ای پارلمانی ط//رف مقابل به مذاکره پرداخت. رئیس مجلس ش//ورای اس//المی ایران در سخنرانی در نشست رسمی س//ومین اجالس بینالمجالس اوراسیا، مشکالت جهانی را نتیجه یکجانبهگرایی امریکا عنوان کرد و خواس//تار اتحاد کش//ورها در برابر اقدام//ات فراقانونی و یکجانبهگرایانه ش//د. وی گف//ت: امری//کا و رژیم صهیونیس//تی عامل بهم ریختگ//ی امنی//ت جهان//ی هس//تند و اقدامات یکجانب//ه قدرتهایی مانند امری//کا در برخورد با مس//ائل بینالمللی، مش//کالت و چالشهای گستردهای را برای جامعه بینالمللی ایجاد کرده اس//ت. وی خروج غیرقانون//ی از برجام، تصمیم غیرقانونی دولت امریکا درباره مس//ئله فلسطین مبن//ی بر اعالم قدس ش//ریف بهعنوان پایتخت یک رژیم نامش//روع، اش//غالگر و متجاوز، خروج از پیم//ان آب و هوایی پاریس و بهم زدن نظام تعرف//های تجارت جهانی را نمونههای//ی روش//ن از ای//ن گونه اقدام//ات بیان ک//رد. رئیس مجلس ای//ران اقدام خودخواهانه، یکجانبه و غیرقانون//ی دولت امریکا در خروج از برج//ام و برقراری دوباره تحریمهای ظالمان//ه علیه ملت بزرگ ایران را از جمله عالئم هش//داردهنده ظهور دوباره گفتمان پوس//یده و من//درس یکجانبهگرای//ی در رواب//ط بینالملل عن//وان کرد. الریجانی تاکی//د کرد: بدون تردید ای//ن گون//ه نگرشه//ا و برخ//ی سیاس//تهای چالشبرانگیز و تن//شزا در حوزههای گوناگون از س//وی برخی کش//ورها، فرآیند رشد و توسعه همهجانب//ه را تح//ت تأثی//ر ق//رار داده و اص//ل حاکمیت جهانی، چندجانبهگرایی و تجارت آزاد را ب//ا چالش روبهرو کرده اس//ت. رئیس مجلس شورای اسالمی ایران اضافه کرد: محیط و فضای جهانی همکاریهای اقتصادی و توس//عهای، در حال تغییر اس//ت و رش//د و توس//عه همهجانبه، مبنایی برای همکاری در زمینه توسعه منطقهای و بینالمللی شده که بیانگر یک تغییر پارادایمی در حوزه روابط اقتصادی منطقهای و بینالمللی اس//ت. وی افزود: جمهوری اسالمی ایران تاکید میکن//د که بهدلیل این چالش، ایس//تادگی در براب//ر یکجانبهگرای//ی، همکاری بی//ن اعضای مجالس اوراس//یا را بیش از ه//ر زمانی ضروری کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.