توزیع عادالنه آمبوالنس در مناطق محروم

SMTnewspaper - - صنعت -

وزیربهداش//ت، درمان و آموزش پزشکی گفت: وقتی جان مردم در میان اس//ت باید بهترینها در اختیار آنها باش//د. با بهتری//ن تجهیزات و آخرین دستاوردهای دارویی و درمانی باید اسباب رضایت مردم را فراهم کنیم. بهگزارش ایکوپرس، حس//ن قاضیزادههاش//می ضم//ن قدردان//ی از عملکرد دس//تاندرکاران تامین و تجهی//ز آمبوالنسهای اورژان//س اف//زود: بای//د ای//ن آمبوالنسها هرچه سریعتر وارد ناوگان اورژانس کشور شود تا با توزیع عادالن//ه در مناطق محروم زمین//ه آرامشخاطر هموطن//ان را فراهم کنیم. وی با بیان اینکه امروز بخش دیگری از ناوگان خدمترسانی در اورژانس کش//ور تکمیل میش//ود، گفت: این اتفاق حاصل مصوبات هیاتوزیران است.

وزی//ر بهداش//ت درم//ان و آموزش پزش//کی ب//ا بیان اینکه کوتاه ش//دن زمان امدادرس//انی و افزایش مهارت نیروهای انس//انی مددکار از جمله دستاوردهای اورژانس در چند سال گذشته است، اظهارکرد: تاش وزارت بهداش//ت بر این است که موانع به حداقل برس//د به همی//ن دلیل اورژانس زمین//ی، هوای//ی، دریای//ی و موتورآمبوالن//س را توس//عه دادهایم. قاضیزادههاش//می تصریحکرد: فعالیته//ای اورژان//س را بای//د متفاوت از س//ایر س//ازمانها دید. خدمات این بخش که آغاز مسیر خدمات درمانی بیماران است اهمیت باالیی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.