پیشگیری‌از‌بروز‌خسارت‌با‌اطالع‌رسانی‌‌به‌موقع

بررسی از الیروبی رودخانهها پیشاز وقوع سیل در مازندران نشان داد

SMTnewspaper - - صنعت -

برآورد خس//ارت از واحده//ای صنعتی، تولیدی و صنفی در استان مازندران بر اثر سیل همچنان ادامه دارد ام//ا تاکنون آمار متغیری از ای//ن واحدها اعالم شده اس//ت. آخرین آمارها بیانگر آن است که حدود ۵ واحد تولی//دی در ناحیه صنعتی الب//رز تنکابن بر اثر وقوع س//یل دچار خسارت شده اما تاسیسات این ناحیه صنعتی آس//یب ندیده است. با این حال، تعداد نامش//خصی از واحدهای صنعتی خارج از شهرکها و نواحی صنعتی دچار خسارت شدهاند.

مسئوالن معتقدند اقدام به موقع در زمینه الیروبی رودخانهه//ا برای جلوگیری از خس//ارتهای بیش//تر راهکار مناسبی بود که هفته گذشته در رودخانههای اس//تان مازندران انجام شد. با این حال، تخریب پلی که تنها راه دسترسی به ناحیه صنعتی البرز در تنکابن بود صنعتگران این ناحیه را به دردسر انداخت.

شدت بارندگی که هفته گذشته سراسر مازندران را فراگرفت در ۷۱ س//ال گذشته بیسابقه بوده است به طوری که در کمتر از ۴۲ س//اعت در رامسر در حدود ۰۸۲ گلوگاه حدود ۸۰۱ میلیمتر باران بارید. شدت و تداوم بارندگی اخیر همچنین س//بب شد تا جریان آب و آورده در رودخانههای مازندران در ۰۵۱ س//ال گذشته بیسابقه ارزیابی شود.

همین موضوع باعث ش//د تا محمد شریعتمداری و معاونش به این استان سفر کرده و از نزدیک در جریان مش//کالت فعاالن صنفی و صنعتی، روند امدادرسانی و مهمترین مس//ائل و مشکالت س//یلزدگان بهویژه در ح//وزه صنایع مازن//دران قرار گیرند. س//یل اخیر ح//دود ۷ هزار میلیارد ریال به تاسیس//ات زیربنایی، کش//اورزی، واحدهای مس//کونی و تجاری و راههای اصلی و فرعی مازندران خس//ارت وارد کرد. بیشترین خسارتهای ناش//ی از سیل به تاسیس//ات زیربنایی این خطه از ش//مال کش//ور با حدود ۵ هزار میلیارد ریال وارد ش//ده است. با تصویب هیاتوزیران، مرحله نخست کمکهای مالی دولت برای جبران خسارتها بهویژه برای تاسیسات زیربنایی و مردمی هفته آینده در اختیار این استان قرار میگیرد.

‹ خسارت واحدها در ناحیه صنعتی البرز

س//ید مصطف//ی موس//وی، مدیرعام//ل ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان مازندران در گفتوگو با

اظه//ار کرد: ۰۲ واحد تولی//دی و ۰۰۲ واحد صنفی استان مازندران از سیل آسیب دیده است.

موس//وی تصری//ح کرد: از ی//ک هفته گذش//ته، از وقوع س//یل به صاحبان صنایع در تمامی ش//هرکها و نواحی صنعتی اس//تان مازندران اطالعرسانی شد و اقدامهای//ی مانند الیروبی کف رودخانهها برای مقابله با خس//ارتهای احتمالی در اس//تان مازندران انجام ش//د. بنابراین، تاسیس//ات زیرس//اختی در شهرکها و نواحی صنعتی اس//تان بدون آس//یب مانده است و فق//ط حدود ۵ واحد صنعت//ی در ناحیه صنعتی البرز شهرستان تنکابن دچار خسارت شدهاند.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان مازندران گفت: صنایع آس//یبدیده از سیل در خارج از ش//هرکها و نواحی صنعتی قرار دارند با این حال، بس//تههای حمایتی دولت برای ای//ن واحدها تعیین ش//ده است. موس//وی با اش//اره به تخریب پل اتصال ناحیه صنعتی البرز با روس//تا بر اثر آبگرفتگی اظهار کرد: ش//هرکها و نواحی صنعتی استان از سیل چند روز اخیر آس//یب جدی ندیده اس//ت. حدود ۵ واحد صنعتی در ناحیه صنعتی البرز دچار خس//ارت ش//ده اما تاسیسات زیرساختی این ناحیه صنعتی خسارتی نداشته است. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران با اش//اره به اینکه مس//یر ت//ردد فعاالن در ناحیه صنعتی البرز از طریق پل متصل به روستاهای پاییندس//تی انجام میش//د، تصریح ک//رد: در هفته گذش//ته رفتوآمد به این ناحیه صنعتی به سختی و محدود انجام ش//ده اما از روز سهشنبه هفته گذشته مسیرهای جایگزین برای دسترسی کارکنان در ناحیه صنعتی البرز فراهم ش//د. موس//وی با اشاره به بازدید محمد ش//ریعتمداری، وزیر صنع//ت، معدن و تجارت از مناطق آس//یبدیده بر اثر س//یل، ادام//ه داد: قرار اس//ت میزان خس//ارتها ارزیابی اولیه شود و پس از برآورد هزینهها روشهای حمایتی در دولت تصویب ش//ود تا بخشی از جبران خسارت به عنوان تسهیالت بالعوض و بخشی در قالب تسهیالت ارزان در اختیار آسیبدیدگان از سیل قرار گیرد.

‹ تسهیالت ارزان برای واحدهای خسارتدیده

محمد ش//ریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته گذش//ته از واحدهای صنعت//ی و صنفی که بر اثر وقوع س//یل اخیر در غرب مازندران خس//ارت دیدهاند، بازدید کرد. به گزارش ش//اتا، ش//ریعتمداری در حاشیه این بازدید با اش//اره به اینکه پس از ارزیابیهای اولیه و برآورد خسارتها بستهای تهیه خواهد شد، گفت: در این بس//ته اعتباری با بهره کم برای واحدهای خسارتدیده اعم از صنعتی و صنفی در نظر گرفته میش//ود که پس از تصویب در هیاتدولت عملیاتی خواهد شد.

وزی//ر صنع//ت، مع//دن و تج//ارت تاکید ک//رد: این تس//هیالت برای رف//ع معضلها و س//رمایه در گردش تمامی واحدهای صنعتی و صنفی که بر اثر وقوع سیل دچار خسارت شدهاند، لحاظ خواهد شد.

شریعتمداری درباره میزان اعتبار در نظر گرفته شده گف//ت: مبل//غ اعتبار پس از تصوی//ب هیاتدولت اعالم خواهد شد.

‹ تسهیالت 6 و ۸ درصدی

ص//ادق نجفی، معاون وزیر صنع//ت، معدن و تجارت نیز در حاشیه بازدید و حضور در بین صنعتگران استان مازندران و ارزیابی خس//ارتهای ایجادشده این استان از تهیه بسته حمایتی ویژه برای صنایع خسارتدیده از س//یل خبر داد و گفت: واحدهای تولیدی خسارتدیده از سیالب مازندران، بسته حمایتی میگیرند. به گزارش

صادق نجفی، رئیس س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران در بازدید از آخرین وضعیت تاسیسات زیرساختی شهرکها و نواحی صنعتی استان مازندران اظهار کرد: تسهیالتی با بهره ۶ یا ۸ درصد برای واحدهای صنعتی که فقط در شهرکهای صنعتی دچار خسارت شدهاند، در کمتر از ۵۴ روز پرداخت میشود.

نجف//ی اف//زود: از ش//هرکهای موجود در اس//تان، فقط ش//هرک صنعتی تنکابن خس//ارت دیده و س//ایر شهرکهای صنعتی خسارت ندیدهاند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه دولت برای حمایت از واحدهای تولیدی خسارتدیده، اظهار کرد: بر اس//اس هماهنگیها با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موضوع پرداخت تس//هیالت روستایی ب//ا درصد پایی//ن به واحدهای تولیدی ک//ه در نزدیکی روس//تاها قرار دارند و دچار خسارت شدهاند، در دستور کار قرار دارد.

نجف//ی اف//زود: دول//ت بس//ته حمایتی مانن//د زلزله کرمانش//اه تدوین میکن//د و در اختی//ار صنعتگران و تولیدکنندگان خسارتدیده قرار میدهد. به واحدهای تولی//دی س//یلزده اس//تان مازندران ک//ه در نزدیکی روس//تاها قرار دارند و دچار خسارت شدهاند، تسهیالت روس//تایی با درصد پایین پرداخت میش//ود. وی بیان کرد: بر اساس ارزیابی انجامشده، در داخل شهرکهای صنعتی مشکل خاصی نداشتیم و در چند واحد تولیدی دچار آبگرفتگی شده بود که عملیات پاکسازی آنها نیز به سرعت انجام شد.

‹ سخن آخر

فصلهای مختلف س//ال خال//ی از مخاطرات طبیعی نیس//ت در صورت//ی ک//ه ای//ن تغییرات طبیع//ی قابل پیشبینی باشد و اقدامهای مناسبی از قبل انجام شود دیگر س//یل، توفان، بارندگی شدید ...و نمیتواند بحران باش//د و در کار فع//االن صنعتی، صنفی ی//ا تولیدی ...و اختالل ایجاد کند.

سید مصطفی موسوی

محمد شریعتمداری

صادق نجفی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.