افزایش صادرات از مسیر توسعه صنایع کوچک

SMTnewspaper - - صنعت -

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنای//ع کوچ//ک، بکارگیری مدل توس//عه ب//ا محوری//ت صنایع کوچک و متوس//ط را ض//روری توصیف کرد و گفت: به واس//طه اولویت قائل ش//دن برای توس//عه صنایع کوچ//ک و متوس//ط، میت//وان گامهای بلندی برای توس//عه صادرات برداشت. به گزارش شاتا، محمدحسین مقیسه با اشاره به اهمیت نقش صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد گفت: یکی از مزایای SMEها انعطافپذیری و کارآیی باالی آنها اس//ت که ب//ا افزایش قابلیت صادراتی، میتوانند تعام//الت خوبی در بازاره//ای بینالمللی داش//ته باشند. وی در تشریح آمار جهانی صادرات صنایع کوچک و متوس//ط اظهار کرد: سهم SMEها در صادرات ژاپن ۰۶ درصد، در تایوان ۰۷ درصد و در سنگاپور به ۰9 درصد میرس//د. ص//ادرات صنایع کوچ//ک و متوس//ط ایران نیز بر اس//اس آمار موجود، س//همی بی//ش از ۰۱ درصد کل صادرات کش//ور را به خود اختصاص میده//د. مقیس//ه بودج//ه ۰۱۱ میلیارد تومان//ی صندوق ضمانت س//رمایهگذاری صنایع کوچک را برای پوشش دهها هزار بنگاه تولیدی کوچک ناکافی عنوان کرد و افزود: با توجه به این محدودیت سرمایه، اولوی//ت اصلی صندوق تحویل ضمانتنامه به واحدهای صادراتمحور است و در این راستا، شاخصهای تخصیص را به گونهای تعریف کردهایم که شرایط برای اینگونه بنگاهها آسانتر باشد. مدیرعامل صندوق ضمانت س//رمایهگذاری صنایع کوچک با اشاره به اینکه متقاضیان بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی برای ش//رکت در رویداد روز ملی صادرات بیش//تر از دیگر بخشها بوده اس//ت، گفت: واحده//ای تولیدی در زمین//ه صنای//ع تبدیلی، از لح//اظ رقم و تعداد ضمانتنامه جزو مهمترین مشتریان صن//دوق س//رمایهگذاری صنایع کوچک هس//تند. مقیس//ه توس//عه همکاریهای آین//ده صنای//ع کوچک و متوس//ط ایران ب//ا اروپ//ا را س//بب ارتق//ای بینالملل//ی SMEهای کش//ور توصیف و اظهار کرد: انتقال پ//ول در فرآیند ص//ادرات اهمیت وی//ژهای دارد و ب//ه همین دلی//ل اگر در میانمدت راهکار مناسبی برای کانالهای انتقال پول اندیشیده شود، عالوهبر جهش صادراتی، صنایع کوچک نیز میتوانند در س//طوح جهانی توانایی و ظرفیت خود را بی//ش از پیش در بازاره//ای هدف به کار گیرن//د. وی اف//زود: با توجه به اس//تعداد و ظرفی//ت جوان//ان تحصیلکرده کش//ور میت//وان ترکی//ب ص//ادرات را از کاال به س//مت خدمات، هدایت و زمینه را برای ایجاد اش//تغال و تولید و در نهایت توسعه صادرات آمادهتر کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.