توسعه همکاری و صادرات صنایع کوچک به کشورهای اروپایی

SMTnewspaper - - صنعت -

با برگ//زاری همایش//ی در اتاق بازرگان//ی، صنایع، معادن و کش//اورزی شیراز، برنامههای سازمان صنایع کوچک ایران در راس//تای توسعه همکاری و صادرات به کش//ورهای اروپایی تشریح شد. به گزارش به نقل از روابطعمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان فارس، احمد جوانمردی، مدیر توس//عه بازار و امور بینالملل س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعت//ی ایران در این همایش گف//ت: هماینک ۱۲۱ خوش//ه و 9۶ کنسرسیوم صادراتی برای توسعه پایدار صادرات در کشور فعالیت میکنند.

جوانمردی بر نقش خوش//هها و کنسرس//یومها در صادرات موفق و پایدار اشاره کرد و افزود: با شناسایی و ایجاد کنسرس//یوم صادراتی در خوشههای صنعتی مختل//ف در کش//ور، گامی مه//م در توس//عه پایدار و منس//جم صادرات کش//ور برداش//ته خواهد شد. وی درباره طرحهای حمایتی س//ازمان صنایع کوچک نیز بیان کرد: س//ازمان صنایع کوچک در دو حوزه اساسی زیرس//اختها و نرماف//زاری از صنایع کوچک حمایت میکن//د. جوانمردی اظهار کرد: در این راس//تا، تامین زیرس//اختها و بهرهمن//دی ش//هرکهای صنعتی از آب، برق، تلفن، فضای س//بز و تصفیهخانهها از جمله اقدامهای انجام ش//ده اس//ت و ۸۷۷ ش//هرک و ناحیه صنعتی فعال از این امکانات اس//تفاده میکنند. مدیر توس//عه بازار و امور بینالملل س//ازمان صنایع کوچک ای//ران اضافه کرد: در حوزه نرماف//زاری نزدیک به ۰۲ فعالی//ت ثاب//ت و دائ//م در حوزه آموزش، ش//رکت در نمایش//گاهها و توسعه فناوری، تامین مالی، هیاتهای تجاری و روابط بینالمللی ارائه میش//ود که امس//ال بحث اس//تارتآپها نیز در دس//تور کار ما قرار گرفته اس//ت. جوانمردی در بخش دیگری از س//خنان خود با اش//اره به فعالیت ش//رکتهای مدیریت صادرات در کش//ور ادامه داد: مباحث پیرامون ایجاد ش//رکتهای مدیری//ت ص//ادرات از ۵ س//ال پی//ش در کش//ور در دس//تور کار قرار گرفت و امروز ۰۶ ش//رکت مدیریت صادرات کش//ور وجود دارد. مدیر توس//عه بازار و امور بینالملل س//ازمان صنایع کوچ//ک ایران عنوان کرد: یک//ی از مباح//ث مطالعهش//ده در زمینه ص//ادرات، ش//رکتهای مدیریت صادرات اس//ت که این تیمهای تخصصی میتوانند تاثیر بس//زایی بر صادرات داش//ته باش//ند. جوانمردی با بیان اینکه شرکتهای مدیریت صادرات با ارائه مشاورههای تخصصی حلقه واسط بازار و تولیدکنندگان هستند و کاالهای تولیدی را به بازار وصل میکنند، تصریح کرد: در س//ال گذشته صادرات ش//رکتهای مدیریت ص//ادرات ۷.۰ درصد بوده که با برنامهریزیها و اقدامها این میزان در س//الهای آینده افزای//ش خواه//د یافت. وی با بی//ان اینکه جایگاه این ش//رکتها در اتاق بازرگانی شکل گرفته است، افزود: الیحه قانونی برای رفع خأل قانونی این شرکتها تدوین و با حضور کارشناس//ان اصالح شده است که بهزودی نسخه نهایی این الیحه برای تصویب به مجلس تقدیم میش//ود. مدیر توس//عه بازار و امور بینالملل سازمان صنای//ع کوچک ایران بی//ان کرد: با تصویب این الیحه قانون//ی جایگاه قانونی ش//رکتهای مدیریت صادرات مش//خص میش//ود و معضلها در زمینه مالیات، بیمه و خدم//ات که درحالحاضر در ش//رکتهای مدیریت صادرات وجود دارد رفع میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.