کاهش عیار کانیها، بالیجان معدنکاران

نخستین نشانههای ضعف معدنکاری پس از آپارتاید در افریقای جنوبی

SMTnewspaper - - معدن -

ثم/ن رحیم/ی راد : از زمان پایان آپارتای//د در افریقای جنوب//ی در حدود ۲ دهه پیش، معادن این کش//ور دورهای از ارتق//ای امنی//ت را تجربه کردند. این روند رو به رش//د اما در س//ال گذشته میالدی متوقف ش//د و این توقف به دلیل افزای//ش م//رگ و میرها در معادن طالی این کش//ور بود، با توجه به اینکه افریقای جنوبی، یکی از ۰۱ کشور برتر جهان در تولید طال به ش//مار میآید. به گزارش به نقل از بلومبرگ، در س//ال جاری میالدی که ح//دود ۰۱ ماه از آن س//پری ش//ده، بیش//تر از ۰۵ نفر در معادن افریقای جنوبی جان باختند. در سال گذشته نیز رقم تلفات جانی به همین میزان بود.

در س//ال ۲۷۳۱ خورشیدی (۳۹۹۱ میالدی) شمار تلفات مرگب//ار مربوط به فعالیتهای معدنی این کش//ور ۵۱۶ نفر بود. آن س//ال، آخرین سال بقای آپارتاید در افریقای جنوبی به ش//مار میآمد و پس از آن س//ال، تلفات جانی در معادن این کشور سیر نزولی به خود گرفت تا اینکه در سال گذشته میالدی برای نخس//تین بار در ۰۱ س//ال پیش از آن، شمار تلفات در بخش معدن رشد کرد. بیشتر مرگ و میرهایی که در معادن طالی این کش//ور اتفاق میافتد، به دلیل س//قوط س//نگ و ماندن کارگران در زیر آن اس//ت. این اتفاق برآمده از لرزشهایی اس//ت که در چند س//ال گذشته بیشتر شده و به ای//ن دلیل اتفاق میافتد که ش//رکتهای معدنی برای دسترسی به ذخایر پرعیار این فلز گرانبها باید عمق بیشتری از زمی//ن را حفر کنند. در برخی موارد حتی عمق حفاری به بیش از ۴ کیلومتر میرس//د. در همین راستا، دولت افریقای جنوبی به بررس//ی فعالیت شرکت سیبانیگلد مشغول شده اس//ت، با توجه ب//ه اینکه بیش از نیم//ی از مرگ و میرهای رخ داده در معادن طال در س//ال ج//اری میالدی، مربوط به فعالیتهای معدنی این ش//رکت بوده است. سیولی منگوال، ۰۴ س//اله و راننده یک ماش//ین حفاری است که در یکی از معادن س//یبانی به نام دایفونتین کار میکند و در گفتوگو با بلومب//رگ میگوید: صبح که از خواب بیدار میش//وی با خودت فکر میکنی شب زنده برمیگردم یا نه؟

او ی//ک بار به دلیل ریزش صخره، ۰۳ دقیقه در زیر زمین حبس ش//ده بود و آن را تجرب//های توصیف میکند که رنج روانی سنگینی برایش داش//ته است. در همین حال گفتنی اس//ت که استخراج مواد معدنی در افریقای جنوبی، صنعتی با پیش//ینه طوالنی به ش//مار میآید که دهههاست اقتصاد این کشور را پشتیبانی میکند اما بخش معدن این کشور با رقیبانی روبهرو اس//ت که به معادنی با ذخایر در عمق کمتر دسترس//ی دارند و این رقیبان شامل شرکتهایی میشوند که از غنا در افریقا گرفته تا کانادا در امریکای شمالی مستقر هستند.

تولیدکنن//دگان افریق//ای جنوبی اما تاکی//د میکنند که امنیت کارگران، اولویت آنهاس//ت اما عمیقتر ش//دن معادن برای دستیابی به ذخایر با عیار بیشتر، چالشهای گوناگونی را پی//ش پای کارگران قرار میدهد. نیک هوالند، مدیرعامل ش//رکت گلدفیلدز اس//ت. این ش//رکت بزرگتری//ن ذخایر ط//الی افریقای جنوبی را اس//تخراج میکن//د و در این باره به بلومبرگ میگوید: مس//ئله اصلی ک//ه در این بین وجود دارد، ویژگیهای زمینشناسی معادن طالست. فشار برآمده از میلیارده//ا تن س//نگ، منجر به لرزش میش//ود و چنین مس//ئلهای، این صنعت متمرکز بر کار نیروی انس//انی را در افریقای جنوبی با محدود شدن تالش انسانی روبهرو میکند. هولن//د در ادامه گفتوگو با بلومب//رگ میافزاید: معدنکاری در چنی//ن ش//رایطی باعث لرزهخیزی میش//ود و در نتیجه آن، هر وقت به زیرزمین میرویم، با ش//رایط پرخطر روبهرو میش//ویم. معدنکاری در دوران آپارتاید به افریقای جنوبی قدرت میداد. در آن زمان، این بخش با روشهای مبتنی بر حفاری و انفجار و با نیروی کار سیاهپوس//تی که با کمترین اس//تانداردهای امنیتی کار میکردند، پیش میرفت. چنین رویکردی، این کش//ور را به بزرگتری//ن تولیدکننده طال در جهان تبدیل کرده بود. با پایان آپارتاید و پس از گذشت ۴۲ سال از اعمال قوانین اقلیت سفیدپوست در افریقای جنوبی، از میزان تلفات جانی در بخش استخراج طال کاسته شد، اما زمینشناسی ذخایر افریقای جنوبی همچنان پیشرفتهای فناوران//ه را محدود میکند و هزینهه//ای کار را باال میبرد. ذخای//ر طال در صخرهه//ای باریک با ش//یبهای ۰۳ درجه سانتیگراد یافت میشود که حاال پس از ۰۳۱ سال استخراج، بهتدریج عمیقتر میش//ود. کارگران باید روزانه ۴ ساعت در تونلها راه بروند تا به محل ذخایر برسند. در آنجا چالههایی را با پهنای ۰۳ سانتیمتر در شکاف صخرهها ایجاد میکنند و با استفاده از مواد منفجره، صخره را میشکنند. اداره منابع معدنی افریقای جنوبی نیز در حال بررس//ی شکایتهایی بر این مبناست که برخی کارگران وقتی از ورود به مناطقی که در آن احس//اس ناامنی میکنند، امتن//اع میکنند، مجازات میش//وند. دامنه نگرانی از آنچه در مع//ادن طالی افریقای جنوبی رخ داده، به موسسههای تحلیلگر کشیده شده است، از جمله کس//انی که در این زمینه اظهارنظر کردهاند، ژوآن اس//ِتین و شاشی ِش//خار، تحلیلگران ش//رکت سیتیگروپ هس//تند. این دو میگویند: شرکت سیبانی نظارت بر امنیت فضای کار را کاهش داده اس//ت. این ش//رکت نقاط پرعیاری را اس//تخراج کرده که پیش از این بهرهبرداری از آنها بسیار خطرناک به شمار میآمد. سیبانی همچنین انجام پروژههایی را بر عهده گرفته که این ش//رکت را به یک شرکت منحصر به فرد اس//تخراجکننده فلزات گرانبه//ا در افریقای جنوبی و امریکا تبدیل کرده و حال نیز به دنبال آن اس//ت که شرکت انگلیس//ی النمین را ک//ه در زمینه تولی//د پالتین فعالیت میکند، به مالکیت خ//ود درآورد. نیل فرونمان، مدیرعامل سیبانی در پاسخ به اطالعات منتشرشده از سوی تحلیلگران ش//رکت س//یتی، آنها را نادرس//ت میداند و پاسخ میدهد: ش//رکت به امنی//ت کارگران متعهد اس//ت. جیکز ِولس//ِتد، سخنگوی این ش//رکت نیز در این باره میگوید: نتایجی که این تحلیلگران ارائه دادهاند، مبتنی بر هیچ دادهای نیس//ت. امس//یزا، بازرس ارش//د معادن افریقای جنوبی نی//ز از ارائه پاسخ بیشتر درباره بررس//ی دولتی سیبانی، خودداری کرد. در همین حال، گلدفیلدز، دیگر شرکت استخراجکننده طال در افریق//ای جنوبی، هیچ تلفات جانی را برای س//ال جاری می//الدی گ//زارش نداده اما ت//الش و تقالی او ب//رای ایجاد تغییر در ذخایر نه چندان س//ودده و عمیق آن، نشاندهنده چالشهایی است که افریقای جنوبی با آنها روبهروست. طرح این شرکت برای پایان دادن به ضررهای ۵.۶ میلیون دالری در ماه، منتج به تعدیل ۰۰۵۱ نفر نیروی انس//انی آن ش//ده اس//ت؛ اقدامی که برای دولت افریقای جنوبی خوشایند نبود چون این دولت اکنون با نرخ بیکاری ۷۲ درصد روبهرو است. ع//الوه بر اینها، در ش//رایطی که افریقای جنوبی بیش//ترین ذخایر طالی جهان را پس از استرالیا دارد، کاهش سوددهی اس//تخراج و تولید طال مانع میشود که شرکتهای معدنی بی//ش از این در این صنعت س//رمایهگذاری کنند، در حالی ک//ه اس//تخراج و تولید طال در افریق//ای جنوبی باید هر چه بیش//تر مکانیزه شود و این امر نیاز به صرف سرمایه از سوی این ش//رکتها دارد. شرکتهای ُگلدفیلد و آنِگلوُگلدآشانتی به عنوان سومین تولیدکنندگان بزرگ شمش طال در جهان، از حج//م فعالیتهای خ//ود در افریقای جنوبی کاس//تهاند و س//رمایههای خ//ود را به غرب افریقا، اس//ترالیا و امریکای جنوبی منتقل میکنند. در این کشورها هزینههای استخراج پایینتر اس//ت. ِریموند دورِهیم، پروفس//ور در رش//ته علوم زمین در دانش//گاه ویتواتِرزَرند افریقای جنوبی در اظهار نظر خ//ود در این باره به بلومبرگ میگوید: در این کش//ور هنوز ذخایر زیادی وجود دارد اما بقای بخش معدن، نیاز به ایجاد تغییرات س//ریع در فناوریهایی دارد که به کار میبریم. این فناوریها میتوانند هزینههای استخراج را پایین بیاورند. او میافزاید: معدن//کاری در افریقای جنوبی در دهههای آینده هم میتواند در مس//یر خود باشد، اما اگر بر حاشیهها اضافه شود، تمایل سرمایهگذاران برای ورود کم میشود. در همین حال، س//یفو پیتیانا، رئیس ش//رکت آنگلو گلد در افریقای جنوب//ی، دیدگاهی به کل منفی در این باره دارد و میگوید: هزینههای باالی اس//تخراج و عمق زیاد کانیها نش//انههایی است که سقوط بخش استخراج و تولید طال را اجتنابناپذیر میکند. مهم نیس//ت چه کنید و چ//ه تغییراتی ایجاد کنید چون این روی//ه تغییر نمیکند. ارزش ط//ال در ژوئن (نیمه خرداد تا نیم//ه تیر) برای نهمین ماه متوالی، س//قوط کرد. ب//ا این اتفاقها تولیدکنندگان ط//ال در جهان با تغییر بهای ارز نی//ز در کش//مکش هس//تند و همچنی//ن قوانین دولتی افریقای جنوبی به دنبال آن اس//ت که در ثروت معدنی این کشور، توزیع مجدد برقرار کند. دورهیم میگوید: حتی اگر معدنکاران بتوانند بار دیگر به بازدهی و سوددهی معادن طال بازگردند، فناوری که به کمک آن بتوان معادن طالی افریقا را مکانیزه کرد، وجود ندارد و با روشهای کنونی معدنکاری نیز لرزهخیزی همچنان با ما است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.