بدون دریافت تسهیالت بانکی ۰۰۲ فرصت شغلی در واحد تولیدی شمشهای آلیاژی کیمیا ذوب ایجاد شد

SMTnewspaper - - صنایع معدنی -

با حضور اس//تاندار اصفهان، خط تولید شمش فوالدی در شرکت کیمیاذوب راهان//دازی مجدد ش//د و عملیات اجرایی واحد ریختهگ//ری این واحد صنعتی آغاز شد.

در آیین ویژهای با حضور اس//تاندار اصفهان، معاون اس//تاندار و فرماندار ویژه شهرس//تان نجفآباد، مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان اصفهان، مع//اون امور معادن و صنایع معدنی س//ازمان صنعت، معدن و تجارت اس//تان اصفهان و جمعی از مسئوالن منطقه مهردشت؛ شرکت کیمیا ذوب، تولیدکننده انواع محصوالت شمش فوالدی و آلیاژی مورد بهرهبرداری قرار گرفت و عملیات اجرایی واحد ریختهگری این واحد صنعتی آغاز شد.

مهندس مجید نورش//رق، رئیس هیات مدیره و س//رمایهگذار این پروژه، در آیین گشایش این طرح در سخنانی با اشاره به اشتغال ۰۰۲ نفر در فاز نخست این پروژه ابراز امیدواری کرد با تخصیص برق مورد نیاز برای راهاندازی فاز دوم، ۰۵ نفر به ظرفیت اشتغال این کارخانه افزوده خواهد شد.

وی به رعایت استانداردهای زیستمحیطی و تولید محصول با ارزش افزوده و ارزشآفرین در زنجیره فوالد در این شرکت، اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار در کشور، محصوالت فروآلیاژی با کیفیت باال تولید خواهد شد.

در ادام//ه، مجید مودت، مدیرعامل ش//رکت کیمیا ذوب ب//ه ظرفیت تولید ۰۵ هزار تنی این ش//رکت اش//اره کرد و گف//ت: امیدواریم ب//ا راهاندازی واحد ریختهگری، توان تولید در این واحد صنعتی را به ۲ برابر برسانیم.

م//ودت افزود: برای راهاندازی این واحد صنعتی، حتی یک ریال تس//هیالت بانک//ی دریافت نکردهایم و اعتق//اد داریم همدلی و حمایت از بخش خصوصی، یکی از راهکارهای موفق در رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار است.

در این مراس//م، مهندس اردشیر افضلی از پیشکسوتان و متخصصان صنعت ف//والد و مدیر پروژه خط تولید ش//مش آلیاژی این ش//رکت ب//ه روند تولید و همچنین تولید قطعات آلیاژی با ارزشافزوده و ارزشآفرین برای کشور در این واحد صنعتی پرداخت.

دکتر محسن مهر علیزاده، استاندار اصفهان در این بازدید در سخنانی، کار و تولید در واحدهای صنعتی مستقر در این شهرک صنعتی را مصداق بازر تبدیل تهدیدات دشمنان به فرصت دانست و افزود: تحریمها باعث کاهش ورود کاالی قاچاق به کشور و در نتیجه، افزایش تولید داخل شده و این امر مصداق واقعی تبدیل تهدیدات دش//منان به فرصت است که امکان تولید، اشتغال و صادرات بیشتر را فراهم میکند.

دکتر محس//ن مهرعلیزاده، افزود: خوش//حالم به منطقهای سفر کردهام که ع//الوه بر اینکه نرخ بیکاری در این ش//هرها صفر اس//ت، با توس//عه واحدهای تولیدی، امکان جذب نیروی کار از دیگر شهرستانها را نیز دارد.

وی با بیان اینکه صاحبان واحدهای تولیدی و کارخانهها در این منطقه عالوه بر تولید و ایجاد اش//تغال، در فعالیتهای خیرخواهانه نیز حضور دارند، افزود: حض//ور فعال این افراد در خدمات اجتماع//ی و فرهنگی و بکارگیری نیروهای بهبود یافته از چنگال اعتیاد، قابل قدردانی است.

در ادام//ه، با حضور دکتر محس//ن مهرعلیزاده اس//تاندار اصفهان، مهندس مجتبی راعی معاون اس//تاندار و فرماندار شهرستان نجفآباد، دکتر محمدجواد بگی، مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان اصفهان و سایر مسئوالن اس//تان، خط تولید ش//رکت کیمیا ذوب راهاندازی مجدد ش//د و مورد بازدید مسئوالن استان قرار گرفت.

در حاش//یه بازدی//د اس//تاندار اصفهان، مدیرعامل ش//رکت کیمی//ا ذوب در گفتوگو با خبرنگاران رس//انههای گروهی، ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت شرکت و سوابق کاری هیات مدیره و مدیران و کارشناسان زبده شرکت گفت: اهتمام به دانایی و توانایی، مالک اصلی فعالیت شرکت بوده و همواره کارکنان شرکت را به عنوان سرمایههای عظیم انسانی خانواده بزرگ کیمیا دانستهایم.

وی به مشکالت اجتماعی و فرهنگی ناشی از بیکاری پرداخت و گفت: ایجاد حتی یک فرصت شغلی بسیار ارزشمند است چراکه جامعه را در برابر بحرانها و آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد و طالق مصون میکند.

وی در ادام//ه، به مش//کالت صنعت فوالد و ریختهگری اش//اره کرد و گفت: متاسفانه بستر کار برای این صنعت به لحاظ خدمات انرژی بسیار پایین است.

وی تامین نشدن خدمات انرژی بهویژه برق، نبود راههای مناسب و حملونقل ریلی برای انتقال محصوالت، تحرکات بازار ارز و نبود امنیت سرمایهگذاری را از جمله مشکالت این صنف برشمرد و گفت: وجود قوانین دست و پا گیر که هیچ دستاوردی برای جامعه ندارد بزرگترین ضربه را به کشور زده است.

وی اف//زود: دولت باید دلگرمکننده بخش خصوصی، به کار و توس//عه تولید باش//د اما نبود امنیت سرمایهگذاری و وضع قوانین یک شبه، مهمترین عوامل دلسردی بخش خصوصی در سرمایهگذاری است.

وی خواستار تخصیص برق مورد نیاز برای راهاندازی فاز دوم این شرکت که زمینه اشتغال حدود ۰۵ نفر را فراهم میکند شد و گفت: دولت بهویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید زمینه حمایت از کارآفرینان واقعی را فراهم کند.

وی در پایان خواس//تار وضع قوانین حمایتی و بهبود مستمر محیط کسب و کار و همچنین رفع موانع تولید با هدف توسعه و صادرات شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.