کمتر از نصف نیاز تهران اتوبوس و واگن مترو داریم

SMTnewspaper - - صفحه اول -

دومین نشس//ت از سلس//له نشس//تهای «دوباره تهران» با عنوان «تهران ۲۰۴۱» با موضوع نقد و بررسی برنامه ۵ساله سوم در حوزه شهرسازی و معماری با حضور اعضای کمیته معماری و طرحهای شهری شورای شهر تهران برگزار شد.

به گفته رئیس شورای شهر تهران درحالحاضر در تهران کمتر از ۳ هزار اتوبوس غیر فرسوده در ناوگان اتوبوسرانی فعالیت میکنند، این در حالی اس//ت که قرار بود تا آخر برنامه دوم ش//هرداری، تعداد اتوبوسهای فعال در ناوگان به حدود ۹ هزار اتوبوس برسد.

همچنین بر اس//اس این برنامه، باید بیش از ۲ هزار واگن فعال در مترو داش//ته باش//یم اما درحالحاضر کمتر از هزار واگن غیرفرسوده در ناوگان مترو فعال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.