فلزی‌ها‌و‌معدنی‌ها‌در‌صدر‌قرمزپوش‌ها

SMTnewspaper - - صفحه اول -

فعاالن بازار س//هام روز گذشته (۱۲مهر) شاهد کاهش نرخ سهمها و افت ۰۰۰۶ واحدی ش//اخص بورس بودند. به باور کارشناسان بازار سرمایه، عرضههای سنگین حقوقیها در هفته گذش//ته بر داد و س//تدها در بازار س//هام تاثیرگذار بوده است. آمار تاالر شیش//های حاکی از آن است که فعالیت حقوقیها در هفته گذشته کفه عرضه را نسبت به تقاضا به شدت سنگین کرد و باعث شد نرخ سهمها در بسیاری از گروهها با افت ش//دید همراه ش//ود.بعد از مدتی که با توجه به افزایش نرخ دالر بازیگران بازار س//هام شاهد رش//د پی در پی قیمتها و شاخص کل بودند، ریسک سیستماتیکی سبب شد سهامداران بورسی در صف فروش بایستند. گفته میشود فلزیها و معدنیها در صدر قرمزپوشهای روز گذشته تاالر شیشهای بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.