صداقت کالم و شجاعت رفتار

SMTnewspaper - - صفحه اول -

نظرس//نجی از افراد کارشناس و کاربلد اقتصادی در ادامه مسیر و عملکرد روزنامه تاثیر بس//یاری دارد که در این ش//ماره بخشی از آنها را منتش//ر میکنیم. دیدگاههایی که هم نقد است و هم تقدیر و ما با ش//نیدن آنها س//عی میکنیم بهترین مسیر را برای اعتالی اقتصاد کشور انتخاب کنیم؛ مسیری که بهطور قطع مانند گذشته ب//ه صورت کام//ال آکواریومی ب//ا صداقت در کالم و ش//جاعت در رفتارهای روزنامهنگاری همراه خواهد بود. برخی انتقادها نس//بت به ارتباط بیش//تر وجامعتر با حوزههای روابط عمومی بود که باید در اینجا متذکر ش//ویم اگر ارتباطی کمرنگ است بهدلیل عملکرد خود روابط عمومی س//ازمان مقابل است وگرنه کار رسانه ارتباط و ارتباط و ارتباط است؛ البته بیهیچ ضابطهای.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.