دخالت سیاسی برخی صاحبان تریبون خالف منافع ملی است

SMTnewspaper - - خبر -

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دخالت بس//یاری از صاحبان تریبون در عرصه سیاس//ت نهتنها نتیج//ه بهینه نمیدهد بلکه آث//ار منفی دارد که این اق//دام خالف امنیت و منافع ملی اس//ت. به گزارش ایرنا، حش//متاهلل فالحتپیش//ه در گفتوگ//و ب//ا ایرن//ا با تقس//یم حکمران//ی به دو بخش، اف//زود: یک بخش از آن در سطح س//اختاری، ش//امل دولت، احزاب ...و است و س//طح دیگر آن شامل سیاس//تمداران، صاحبان تریبونها و رس//انهها میش//ود. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاس//ت خارجی مجلس یادآور شد: هرگونه موضعگیری و مداخله سیاسی زمانی رفتار خوب حکمرانی بهشمار میرود که اثر بهینه بر منافع ملی و امنیت ملی کش//ور داشته باش//د. فالحتپیشه تاکی//د ک//رد: یک//ی از مش//کالت جمهوری اس//المی ایران این است که دخالت بس//یاری از افراد صاحب تریبون در امر سیاست نهتنها نتیجه بهینه نمیدهد بلک//ه نتیجه منفی داده ک//ه ای//ن اقدام برخالف امنی//ت و منافع ملی اس//ت. وی تصریح کرد: موضعگی//ری این افراد و نظرات گوناگون آنها باعث میشود در عمل ابهامها و ش//ائبههایی علیه منافع ملی ش//کل بگیرد و این موضعگیری آنها خیان//ت به منافع ملی است. نماینده مردم اس//المآباد غرب در مجلس با بیان اینکه بهتر اس//ت این افراد حرف نزنند، خاطرنش//ان کرد: ایران جزو معدود کش//ورهای دنیا است که دولت و ملت تاوان موضعگیریهای بیاس//اس و بیبنیاد یک س//ری اف//راد را میدهند و همچنین از جمله کش//ورهایی اس//ت ک//ه هی//چ مجازات//ی برای کس//انی که ب//ا چنین موضعگیریهای//ی درعمل منافع مل//ی را تهدید میکنند، در نظر گرفته نمیش//ود. وی همچنین به اظهارنظره//ای گوناگون درب//اره الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم )CFT( اش//اره و اظهار ک//رد: روزی که این الیحه بهعنوان یک کنوانس//یون مقابله با تروریس//م در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید، مشاهده کردیم که از عناوینی مانند روز سیاه یا پذیرش یک قطعنامه ننگین استفاده شد، در حالی که تمام دنیا غیر از چند کشور که مش//کالت حاکمیتی دارند، این کنوانس//یون را پذیرفتهاند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاس//ت خارجی مجلس دهم تاکید ک//رد: طرح این مباحث یعنی تبدیل کردن یک امر مثب//ت منافع ملی به یک خ//الف منافع ملی و این خالف روح حکمرانی در کشور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.