رایزنی مسئوالن ارشد مالی اروپا درباره برجام در اندونزی

SMTnewspaper - - خبر -

منابع خبری گزارش دادند برخی مس//ئوالن ارشد مالی کشورهای اروپایی در حاشیه نشست ساالنه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در بالی اندونزی در حال رایزنی و بررس//ی وضعیت تحریمهای امریکا علیه ایران هستند. به گزارش ایرن//ا، پیشتر مقامات اتحادیه اروپا اعالم کردند که قص//د دارند رایزنیهایی را با طرف امریکایی درب//اره عواقب حذف ایران از ش//بکه س//وئیفت انجام دهند. بلومبرگ در گزارشی در این زمینه بدون اعالم نام این کش//ورها نوشت: تعدادی از وزیران مالی اتحادیه اروپا از جمله وزیر امور مالی فرانس//ه در اجالس س//االنه صندوق بینالمللی پ//ول و بانک جهان//ی در بالی اندونزی ش//رکت نکردند. به گزارش بلومبرگ، وزیران و مسئوالن مالی از کشورهای فرانسه، اسپانیا، هلند، بلژیک، ایرلن//د و پرتغال در کش//ورهای خود درباره این تحریمه//ا نشس//تهایی داش//تهاند. در گزارش بلومبرگ آمده است: اتحادیه اروپا، چین و روسیه پس از کنار کشیدن امریکا از توافقنامه بینالمللی برجام و اعمال تحریمها علیه ایران اعالم کردند قص//د دارند روابط تجاری خ//ود با ایران را ادامه دهند. براین اس//اس تالشها به رهبری فرانسه و آلمان برای ت//داوم روابط تجاری با ایران یکی از ن//کات مح//وری پیش//نهاد اروپا ب//رای حفظ توافقنامه برجام بوده اس//ت. امری//کا نیز تهدید کرده که ش//رکتهای ط//رف تج//اری ایران را تحری//م میکند. اتحادیه اروپ//ا باتوجه به اینکه تحریمه//ای نفتی ایاالت متح//ده علیه ایران در اوای//ل ماه آینده ب//ه اجرا درمیآی//د، در تالش اس//ت راهکاری ویژه برای حفظ منافع اقتصادی وعده داده ش//ده به ایران پی//دا کند اما جزئیات این موضوع هنوز مبهم اس//ت. اجالس س//االنه صن//دوق بینالملل//ی پول با حضور کریس//تین الگارد رئیس صندوق، نمایندگان بانک جهانی، وزیران مالی و نمایندگان اقتصادی ۹8۱ کش//ور در حال برگزاری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.