یادداشت

SMTnewspaper - - خبر -

پدرام سلطانینای/ب ریی/س اتاق بازرگان/ی ای/ران: چن//د روز پی//ش در توییتی خب//ر از عبور یارانه انرژی کش//ور از مرز ۰۰۱ هزار میلیارد توم//ان در ماه دادم. اگر با همین روش پیش برویم کمتری//ن یارانه انرژی در یک س//ال آینده از عدد غیرقاب//ل تصور یک میلی//ون و ۰۰۲ هزار میلیارد تومان خواهد گذشت؛ یعنی س//رانه یارانه انرژی ب//ه ح//دود ۵۱ میلیون توم//ان در س//ال خواهد رس//ید و باتوجه به اندازه متوس//ط3.3 خانوار در آخرین سرش//ماری، یارانه انرژی هر خانوار بیش از ۴ میلی//ون تومان در ماه ی//ا نزدیک ۰۵ میلیون تومان در س//ال میشود. جالب اس//ت بدانیم که س//رانه تولید ناخالص داخلی ما برای سال ۷۹3۱ ب//ه قیمتهای جاری کمت//ر از ۵۲ میلیون تومان برآورد میش//ود. ب//اور رق//م یارانه ان//رژی برای بس//یاری از خوانن//دگان آن توییت مش//کل بود؛ بنابراین در این نوش//ته ارقام و مبانی محاس//به را ارائه میکنم تا مجال تحلیل و نقد آن فراهم شود.

۱- بنزی/ن: آخری//ن آم//ار (تابس//تان ۷۹) نشاندهنده مصرف متوسط روزانه ‪۱۹ ۲‬ میلیون لیتر در کش//ور اس//ت. اگر این میزان مصرف رشد

۲- گازوئیل: آخرین آمار مصرف منتشر شده (تابس//تان ۷۹) مصرف روزان//ه ۶8 میلیون لیتر را اعالم کرده است. نرخ متوسط گازوئیل در منطقه ه//ر لیتر ۶۷ س//نت دالر و در ایران ۲ س//نت دالر است. با احتساب این ارقام یارانه یک سال گازوئیل به بیش از ۵۲3 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

۳- برق: مصرف برق در کشور براساس مصرف برق س//ال ۶۹3۱ و درصد رش//د ۷درصدی برای امس//ال حدود ۰8۲ میلیارد کیلووات ساعت برای یک س//ال آینده برآورد میشود. نرخ متوسط برق در منطق//ه خاورمیان//ه ۱۱ س//نت و در ایران نیم س//نت اس//ت؛ بنابراین یارانه برق در این مدت به

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.