تاثیرگذاری مثبت در حوزه نمایشگاهی کشور

SMTnewspaper - - روزگار مطبوعات -

عب/اس قب/ادی، مدیرعام/ل ش/رکت س/هامی نمایش/گاههای بینالمللی ایران: موسس//ه فرهنگی و مطبوعاتی در چند س//ال گذشته همواره تاثیر مطلوبی بر نمایشگاههای کشور در حوزههای برگزاری میزگردهای تخصصی مرتبط با چالشهای این صنعت، پوش//ش رسانهای رویدادهای نمایشگاهی در داخل و خارج کشور و ارائه راهکارهای فرهنگی برای تقویت زیرس//اختهای مربوط به نمایشگاهها بهجای گذاشته است. یکی از بهتری//ن نمونههای ظهور و بروز در صنعت نمایش//گاهی، برگزاری جش//نواره ملی پوس//ترهای صنعت نمایش//گاهی بود که در سطح ملی و با مش//ارکت همه دس//تاندرکاران برگزاری رویدادهای گوناگون در سراس//ر کش//ور برپا شد و البته بیآنکه ازس//وی نهادهای دولتی مورد حمایت قرار بگیرد با هزینه بخش خصوصی به س//رانجام رس//ید و با استقبال خوبی هم روبهرو شد.

من امیدوار هس//تم که روزنام//ه همچنان به فعالیتهای حرفهای و تخصصی خود در این زمینه ادامه دهد و هر س//ال شاهد برپایی جشنواره پوسترها باشیم. از سوی دیگر ما آمادگی این را داریم که اسفند سال جاری، دوباره از این جشنواره در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران میزبانی کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.