انتشار بدون هیچ تغییری

SMTnewspaper - - روزگار مطبوعات -

قاس/منودهفراهانی،رئیساتاقاصنافتهران: روزنامه خوبی اس//ت که در اطالعرس//انی و رس//الت روزنامهنگاری در بخش اقتصاد و بهویژه حوزه اصناف، عملکرد خوبی داش//ته و دارد که البته باید ارتباط خود را با اتحادیهها بیشتر کند.

موضوع//ی که درباره مجموعه صدق میکند این اس//ت که آنچه گفته میش//ود بدون هیچ تغییری، نوش//ته خواهد ش//د، نه آن چیزی که خواس//ت خبرنگار اس//ت و رمز موفقیت این مجموعه نیز برهمین اصل استوار است و امیدواریم همین مسیر را ادامه دهد و موفق باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.