در بخشهای تخصصی جامعیت دارد

SMTnewspaper - - روزگار مطبوعات -

علیفاضلی،رئیساتاق بازرگانی ایران: را روزنامهای فعال و پوی//ا در حوزههای مختلف میبینم. جدیتی که این روزنامه در حوزهه//ای گوناگون اقتصادی بهوی//ژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت دارد قابل تقدیر اس//ت که آن را خوشس//لیقه و با مدیریت خوب دریافتم.

از س//وی دیگر، این رسانه نظر صاحبان سرمایه و بنگاهها را بدون هیچ گونه دستکاری منعکس میکند و عالوه بر آن مشکالت حوزه تجارت را به خوبی شناس//ایی کرده و بیان میکند. از این جهت روزنامه را فوقالعاده خوب ارزیاب//ی میکنم. جامعیتی که روزنامه در 3 بخش صنعت، معدن و تجارت دارد بینظیر است و کمتر روزنامهای را در این زمینه با این جامعیت دیدهام.

در نهای//ت ضمن اینکه این روزنامه را میپس//ندم و دربرابر مدیریت این مجموعه س//ر تعظیم ف//رود میآورم، امی//دوارم پررونقتر و پویاتر از گذش//ته ش//اهد فعالیت این روزنامه باش//م و هرگون//ه همکاری که مسئوالن موسس//ه فرهنگی و مطبوعاتی بخواهند بهطور قطع اتاق اصناف ایران در کنار آنها خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.