بررسی پیشرفت نظام مالی ایران در نشست هفتگی

SMTnewspaper - - روزگار مطبوعات -

نشست هفتگیFATF تا چند روز دیگر در پاریس برگزار خواهد ش//د و از جمله موضوعهای مورد بحث در آن پیشرفت انجامش//ده ازسوی ایران در حوزه ریسک مرتبط با نظام مالی اس//ت. بهگزارش ایبنا به نقل از وب سایت ،FATF قرار است بیش از ۰۰8 مقام رسمی از صندوق بینالمللی پول، سازمان ملل، بانک جهانی و دیگر سازمانها و موسسههای بینالمللی در نشست هفتگی FATF در مقر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در پاریس گرد هم جمع ش//وند و ۴۰۲صالحیت را ارائه کنند. در طول این نشست ۶روزه، این مقامات به بررسی ۰۴1س//ند در حوزههای مه//م مالی بهمنظ//ور محافظت از یکپارچگی نظام مالی خواهند پرداخت؛ عالوه بر این به امنیت و ایمنی نظام مالی جهان کمک خواهند کرد.

نشس//تهای هفتگی با نخستین نشست عمومی با حضور رئیسجمهوری امریکا و ریاس//ت رئیس FATF و معاون آن «مارشالبرینگس//ال» برگ//زار و تا 19 اکتبر ب//ه پایان خواهد رسید.

مقامات ش//رکتکننده در این نشس//ت روی یک دس//تور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.