در پاریس

SMTnewspaper - - روزگار مطبوعات -

جلسه کامل کار خواهند کردکه شامل این موارد میشود؛

قانونمن//د ک//ردن داراییه//ای مجازی بهمنظ//ور کاهش پولشویی و ریسکهای فاینانس تروریسم

استراتژیهای مختل کردن فاینانس تروریست و فاینانس داعش، القاعده و دیگر گروههای وابسته به آنها

بکارگیری یک طرح جدید برای مقابله با افزایش فاینانسها (مرتبط با تروریسم) ارزیابیهای متقابل بریتانیا و اسرائیل اقدامات اعمال شده ازسوی اتریش، دانمارک و مالزی پیش//رفت انجام ش//ده ازس//وی ایران و دیگر کش//ورهای ارائهکننده ریسک مرتبط با نظام مالی

روشهای متکی بر ریس//ک برای بیم//ه عمر و بخشهای اوراق به//ادار. ب//ر پایه این گ//زارش، اعضای ش//رکتکننده گزارشهای//ی را از صن//دوق بینالمللی پ//ول، بانک جهانی، سازمان ملل، س//ازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سازمان امنیت و همکاری اروپا، بانک مرکزی اروپا، انجمن بینالمللی ناظران بیمه و دیگر موسسهها دریافت خواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.