توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر با جذب سرمایهگذاری خارجی

SMTnewspaper - - روزگار مطبوعات -

مع//اون پژوهش و فن//اوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با اش//اره به ظرفیت گسترده جغرافیایی کشور برای بهرهبرداری از منابع تجدیدپذیر، خواس//تار برنامهری//زی ب//رای جذب س//رمایهگذاران خارجی و توس//عه فناوریهای مربوط به آن، برای توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر شد.

برات قبادیان با بیان این نکته به شاتا گفت: ایران از نظر جغرافیایی امکان بهرهبرداری از منابع تجدیدپذیر را بیش از هر کشوری در جهان دارد و این ظرفیت تا حدی اس//ت که تنها با استفاده از تابش خورشید میتوانیم تمام برق مورد نیاز کشور را تامین و بخشی را هم به کشورهای دیگر صادر کنیم.

کش//ور پهناور ایران ب//ا جمعیت حدود نیمی از جمعیت کش//ور ژاپن و وس//عت ۵ برابری آن، انواع و اقس//ام انرژیهای تجدیدپذیر را در دل خود جای داده، بنابراین دستیابی به فناوریهای روز دنیا در این زمینه کشور را از انرژیهای تجدیدناپذیر بینیاز خواهد کرد.

به گفته قبادیان تنها راه کاهش آالیندهها در کشور نیز استفاده از منابع تجدیدپذیر است. او در همین زمینه اضافه کرد: در حال حاضر ایران دو برابر سهم خود آلودگی تولید میکند و همین امر باعث میشود لزوم استفاده از این منابع بیش از پیش احساس شود.

مع//اون پژوهش و فن//اوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با اش//اره به اهمیت منابع تجدیدپذیر در توس//عه پایدار ادام//ه داد:عالوه بر این منابع انرژی تجدیدپذیر مزیتهای بس//یاری برای توسعه کشور دارند و گفتنی است که ایران از نظر این منابع در جهان سرآمد است.

قبادیان با تش//ریح امکانات طبیعی برای اس//تفاده از منابع تجدیدپذیر گفت: کش//ور ما از نظر جغرافیایی مزیتهای ویژهای در این زمینه دارد. از جمله این مزیتها میتوان به تابش مس//تقیم و فراوان خورشید در کشور اشاره کرد.

عالوه بر این ایران دارای س//رزمینهای گس//تردهای اس//ت و منابع آبی در ش//مال و جنوب کش//ور نیز این مزیتها را چندبرابر میکنند. در کنار همه این مزیتها نقاط بادخیز نیز در کش//ور ما امکان تبدیل باد به انرژی را فراهم میآورد.

معاون پژوه//ش و فناوری وزارت صنعت، مع//دن و تجارت همچنین با تاکید برضررورت توجه ب//ه انرژیهای تجدیدپذیر افزود: توجه به اهمیت توس//عه منابع انرژی تجدیدپذیر بس//یار ضروری اس//ت. ب//ه همین دلیل اس//تفاده از این منابع که در کش//ور وجود دارند مس//تلزم ارتباط با دنیا و همچنین برنامهریزی برای جذب س//رمایهگذاری و توس//عه فناوریهای مربوط به آن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.