خودروسازان شرکتهای غیرمرتبط و زیانده را واگذار کنند

SMTnewspaper - - صنعت -

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: خودروسازان در ش//رایط فعلی که با تحریم خارجی و مشکالت داخل//ی گوناگونی روب//هرو هس//تند، میتوانند با واگ//ذاری ش//رکتهای غیرمرتب//ط و همچنی//ن شرکتهای مرتبط زیانده، به اصالح ساختار مالی و کاهش هزینههای خود بپردازند.

حس//ن کریمیس//نجری در گفتوگو با ایس//نا، اظهارک//رد: در ط//ول چن//د ده//ه فعالیت صنعت خودرو، دو خودروس//از بزرگ کش//ور در برهههای گوناگ//ون به دالیل//ی از جمله فش//ارهای بیرونی وارد حوزه بن//گاهداری در بخشهایی غیرمرتبط با خودروسازی شدهاند.

وی ب//ا بی//ان اینک//ه این موضوع س//بب ش//ده که بخش//ی از مناب//ع خودروس//ازی در حوزههای غیرمرتبط هزینه ش//ود، خاطرنش//انکرد: بنابراین در شرایط فعلی که خودروسازان با مشکل کمبود شدید نقدینگی و زیاندهی روبهرو هستند یکی از راهکارها برای بهبود وضعیت، واگذاری شرکتهای زیرمجموعه غیرمرتبط است.

ای//ن کارش//ناس صنع//ت خ//ودرو ادام//ه داد: برخ//ی ش//رکتهای زیرمجموع//ه غیرمرتب//ط خودروس//ازی زیانده نیز هس//تند که این موضوع موج//ب ش//ده بخش//ی از مناب//ع مال//ی صنع//ت خ//ودرو ص//رف اداره ای//ن ش//رکتهای زی//انده شود.

وی اف//زود: در ای//ن ش//رایط خودروس//ازان میتوانن//د با واگ//ذاری ش//رکتهای زیرمجموعه غیرمرتب//ط ب//ا فرآیند تولی//د خ//ودرو و قطعات، از ی//ک س//و از دس//ت بنگاههای زی//انده خالص ش//ده و ازس//وی دیگ//ر نقدینگی بهدس//ت آمده از ای//ن واگذاری را ص//رف فرآینده//ای مالی این صنع//ت از جمل//ه پرداخت مطالبات قطعهس//ازان کنند.

وی با بیان اینکه متاس//فانه برخی ش//رکتهای مرتب//ط ب//ا خودروس//ازی در صنعت خ//ودرو نیز زیانده هس//تند، تصریحکرد: در دو دهه گذش//ته زیر فش//ارهای برخی مس//ئوالن دول//ت و مجلس شورای اس//المی، خودروس//ازان برخی سایتهای خودروسازی و قطعهس//ازی را در نقاطی از کشور ایج//اد کردهاند ک//ه از نظر اقتص//ادی فعالیت آنها توجیه ندارد. هماکنون این س//ایتهای زیانده بار اضافهای بر صنعت خودرو هستند.

کریمیس//نجری خاطرنش//انکرد: در این موارد نیز خودروس//ازان میتوانند با واگذاری سایتهای تولید زیانده خود به بخش خصوصی، اصالح قابل مالحظهای در س//اختار و هزینهه//ای مالی انجام دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.