مدیریت بازار خودرو با نرخ دالر

SMTnewspaper - - صنعت -

رییس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران اظهارکرد: درحال حاضر مدیریت بازار خودرو در اختیار خریدارانی اس//ت که در تع//داد باال این محصوالت را خریداری کردهاند و همزمان با افزایش نرخ ارز، نسبت به افزایش دوباره قیمتها نیز اقدام میکنند.

س//عید موتمنی با اش//اره به روند افزایش//ی قیمته//ا در بازار خودرو به عصر خودرو گفت: دلی//ل اصل//ی این امر بازگش//ت ن//رخ دالر به مح//دوده ۵۱هزار تومان بود و در این ش//رایط نمیتوان انتظار داشت که بازار خودرو واکنشی نشان ندهد. وی افزود: همانگونه که نرخ سکه در ی//ک روز ب//ه ۴میلیون و ۰۰۷ه//زار تومان افزایش یافت، به همان نس//بت نیز تغییر نرخ دالر در ب//ازار خودرو نیز قابل لمس بود. رییس اتحادیه نمایش//گاهداران و فروشندگان خودرو تهران با تاکید بر اینکه این نوسان قیمتها اثر روانی خود را بر بازار خودرو گذاش//ته و کسانی که ت//ا دیروز فروش//نده بودند، ام//روز خودرو خ//ود را با قیمته//ای جدیدی ب//رای فروش گذاشتهاند، تصریحکرد: این نوسانهای قیمتی باعث ش//د قیمت پراید۱۳۱ که تا سهشنبه به ۹۲میلیون تومان رس//یده بود، چهارش//نبه به ۲۳میلی//ون تومان افزایش یابد. وی با اش//اره ب//ه اثر آن//ی افزایش ن//رخ ارز بر ب//ازار خودرو اظهارک//رد: در صورت ثبات ن//رخ ارز در طول ۳هفت//ه، ش//اهد کاهش قیمتها ب//ا وجود دو نرخی بودن در بازار، خواهیم بود اما همانگونه که با رس//یدن نرخ دالر به مرز ۱۱هزار تومان، قیمت خودروها کاهش چش//مگیری داش//ت، ب//ا افزایش نرخ دالر نیز ای//ن قیمتها افزایش مییاب//د. موتمنی با بی//ان اینکه درحالحاضر خودروس//ازان حدود ۰۸روز است که عرضهای به بازار نداش//تهاند، گفت: در چنین ش//رایطی باید بهطور ریشهای به این موضوع پرداخت که چرا برخی خریداران بیش از نیاز خود اقدام به خرید خودرو کردهاند و حل این مش//کل جز با نظارت بیشتر امکانپذیر نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.