هدفگذاری برای مشارکت ۰۳ درصدی زنان کارآفرین در اردبیل

SMTnewspaper - - صنعت -

جلسه شورای توسعه و تعاون بانوان کارآفرین استان اردبیل با حضور پریچهر س//لطانی، مش//اور امور بانوان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و جمعی از بانوان کارآفرین برتر استان اردبیل در حوزه صنعت، در محل استانداری اردبیل تشکیل شد.

به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابطعمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان اردبیل، در این نشست، پریچهر سلطانی مشاور امور بانوان سازمان صنایع کوچک گفت: هدف از تش//کیل شورای توس//عه و تعاون بانوان کارآفرین، دستیابی ب//ه حداقل مش//ارکت ۰۳ درصدی زنان کارآفرین در س//طوح سیاس//تگذاری، تصمیمس//ازی و تصمیمگی//ری، مدیریتی و اجرایی بوده است. وی همافزایی و توانافزایی زنان کارآفرین را مسئولیت اجتماعی این شورا خواند.

س//لطانی ب//ا بیان اینک//ه دسترس//ی بانوان ب//ه کمکهای دولت//ی و ش//بکههای حمایتی دولت، بای//د افزایش پیدا کند، ادام//ه داد: آم//وزش زن//ان در زمین//ه صادرات و کس//بوکار، ارتق//ای فرهن//گ خوداش//تغالی و اس//تفاده از تجربهه//ای واحده//ای موف//ق، از دیگ//ر اه//داف تش//کیل ای//ن ش//ورا است.

مش//اور امور بانوان س//ازمان صنایع کوچک، حل مشکالت زنان کارآفرین و کمک به رش//د و رونق تولیدات آنها، انعکاس مشکالت آنها به مسئوالن اس//تان، برگزاری نمایشگاه استانی برای ارائه محصوالت تولی//دی را از مهمترین وظایف حمایتی این ش//ورا عنوان کرد و افزود: در راس//تای حمایت از تولیدات داخلی با شناسایی بانوان موفق کارآفرین، مشوقهای مناسبی داده ش//ده و بسترس//ازی ب//رای جذب زنان نخب//ه صنعتی و صاحب اندیشه کارآفرینی انجام شده است.

س//لطانی اظهار ک//رد: حضور بان//وان در الیهه//ای مختلف صنع//ت از کارآفرین//ی ت//ا کارگ//ری در واحده//ای تولیدی، نش//ان از رش//د جای//گاه زن در فعالیته//ای اجتماع//ی و اقتص//ادی کش//ور دارد. بنابرای//ن، ض//رورت دارد س//هم بان//وان در اقتص//اد و اش//تغال کش//ور روش//ن و مش//خص شود.

وی در پای//ان اف//زود: از دیگ//ر برنامههای س//ازمان صنایع کوچ//ک و ش//هرکهای صنعتی ایران، ایجاد بس//تر مناس//ب برای حضور زنان عرصههای مختلف، گس//تردن چتر حمایتی ب//رای بانوان ش//اغل و حف//ظ امنیت ش//غلی و روان//ی بانوان در کن//ار انج//ام مس//ئولیتهای خانوادگ//ی و اجتماعی آنها است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.