امضای تفاهمنامه برای توسعه معادن سنگ تزئینی کوچک

SMTnewspaper - - معدن -

براساس تفاهمنامه امضا شده میان طرح احیا و توس//عه معادن کوچکمقیاس (شرکت تهیه و تولید مواد معدنی) با ۲ تش//کل معدنی، معادن سنگ تزئینی کوچکمقیاس توسعه مییابند.

به گزارش ایمیدرو، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به عنوان مجری و هماهنگکننده ط//رح احی//ا، فعالس//ازی و توس//عه مع//ادن کوچکمقی//اس با خانه معدن ای//ران و انجمن س//نگ با هدف ایجاد هم//کاری در زمینههای فن//ی، مناب//ع مالی، دادهها، اطالع//ات و نیروی انسانی تفاهمنامه امضا کردند.

این تفاهمنامه در راستای فعالسازی معادن کوچک، افزایش سطح اشتغال، افزایش تولیدات معدنی، حل مش//کالت معادن کوچک، حمایت از ف//رآوری و ایج//اد ارزشاف//زوده و درنهایت، دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و نیز استفاده از ظرفیته//ا و تواناییه//ای علمی اس//ت. این تفاهمنامه ش//امل آسیبشناسی و طبقهبندی موانع تولید سنگهای تزئینی به ترتیب اولویت اس//تانی، حمایت و اجرای طرحه//ای تولیدی و پژوهش//ی مش//ترک، توس//عه همکاریهای مش//ترک مل//ی و بینالمللی، شناس//ایی منابع و اجرای راهکارهای مناس//ب ب//رای جذب آنها اس//ت. همچنین، هم//کاری در زمینه فناوری اطالعات، رف//ع نیازهای طراحی و مهندس//ی، اح//داث زیرس//اختها، افزایش به//رهوری کل عوامل تولید و رفع نیازهای فناوری و مهندسی مرب//وط به واحدهای فرآوری س//نگ تزئینی، از دیگ//ر موضوعهای تفاهمنامه یادش//ده اس//ت. از جمل//ه موارد همکاری ش//رکت تهیه و تولید مواد معدن//ی، هماهنگی مجوزها و حل و فصل مسائل حقوقی، ارائه اطالعات معدنی و فرآوری به ش//ورای همکاری مع//ادن کوچک، حمایت از تجمی//ع معادن کوچ//ک در منطقه معدنی، حمای//ت برای ایجاد زیرس//اختهای واحدهای معدنی، انجام فعالیتهای پژوهشی سنگهای تزئین//ی و ارائ//ه فناوریهای نوین اس//ت. خانه معدن ایران و انجمن س//نگ نیز برااس//اس این تفاهمنام//ه همکاری الزم را با ش//رکت تهیه و تولید م//واد معدنی ایران ب//ا اقداماتی همچون برگ//زاری جلس//هها در اس//تانهای مختل//ف، آم//وزش، ارتقای ایمنی و به//رهوری، ارائه آمار و اطالع//ات واحده//ا و نی//ز آسیبشناس//ی و طبقهبن//دی موان//ع تولید معادن س//نگهای تزئین//ی و واحدهای ف//رآوری و تجزیه و تحلیل آنه//ا به عم//ل میآورند. افزون ب//ر این، تامین منابع مالی از طریق موسس//ات مالی و اعتباری داخلی برای مشارکت در استخراج، ارائه خدمات فن//ی و تامین ماش//ینآالت و همچنین معرفی س//رمایهگذاران داخل//ی و خارجی به واحدهای معدن//ی و فرآوری س//نگ تزئینی از دیگر موارد همکاری ۲ تش//کل یادشده است. مدت اجرای این تفاهمنامه ۵ س//ال اس//ت ک//ه تمدید آن با توافق طرفها امکانپذیر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.