پیاده‌سازی‌مدل‌«شیلی»‌در‌ایران‌شکست‌خورد

SMTnewspaper - - معدن -

«محمدرضا بنیاسدیراد»، مدیرعامل شرکت مس و مهندس «علی محمدی»، عضو هیاتمدیره شرکت مس از طرح احداث کارخانه اسید سولفوریک مجتمع مس سرچشمه بازدید کردند.

به گزارش مس پرس، «محمدرضا بنیاس//دیراد» مدیرعامل ش//رکت مس در بازدید از طرح توسعهای احداث کارخانه اسید سولفوریک مجتمع مس سرچشمه گفت: این طرح درحالحاضر مهمترین طرح توسعهای شرکت مس است که با ظرفیت تولید ۰۰۶ هزار تن اس//ید سولفوریک و با هدف پایداربخشی به تولید کاتد و افزایش الزامات زیس//تمحیطی در منطقه در حال اجرا است و تا پایان امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.

وی در جلس//ه تولید مجتمع مس سرچشمه گفت: هماکنون در شرکت مس وضعیت بسیار خوبی داریم و مجموعه مس هم در حال انجام تعهدات خود است، بهطوریکه هم بازار را بهموقع شارژ میکند و هم بحث صادرات را بهخوبی پیگیری میکند.

بنیاس//دیراد گفت: در ۶ماه نخس//ت امس//ال با کار گروهی و تالش مضاعف توانس//تیم تهدید را تبدی//ل به فرصت کنیم و در این راه با مش//کالتی روبهرو هس//تیم؛ ام//ا مدیران باید برای هر موضوعی یک راهحل ایجاد کنند، چراکه اگر اراده باش//د هر مشکلی میتواند حل شود.

وی با بیان اینکه تجربه نش//ان داده اگر بخواهیم میتوانیم هر مشکلی را در کشور حل کنیم، ابزار آن وجود دارد، افزود: دشمن براندازی نظام را س//ازماندهی کرده اس//ت و در قضیه اعتصاب کامیونداران میخواستند مدلی که در شیلی پیادهسازی کردند را اینجا نیز اجرا کنند که شکستخورده و خواهند خورد.

بنیاسدیراد پشتیبانی از بازار داخلی را علت نبود صادرات در یکی دو ماه اخیر دانس//ت و یادآور شد: درحالحاضر، هفتهای ۳ هزار تن کاتد و هزار تن مفتول را در بازار داخلی توزیع میکنیم که نرخ آن بر اساس سامانه نیما تعیین میشود.

وی تصری//ح ک//رد: در باقی محصوالت درخواس//تها بیش از عرضه ما است و از همهجا درخواست برای صادرات داریم که با س//ازماندهی خوبی که برای بخش فروش شده با قدرت در دنیا حضور پیدا میکنیم.

وی خاطرنش//ان کرد: در بخشهای دیگر، بهویژه معدن، وقت خود را باید برای تولید پایدار همراه با تقویت و توس//عه معدنی بگذاریم؛ همانگونه که تولید در ۶ماه امس//ال خوب پیش رفت، در حوزه توس//عه هم باید همینگونه باش//د و ش//اهد پیشرفت خوبی باشیم. او افزایش ظرفیت و توسعههای پیشرو در صنعت مس را مهم ارزیابی کرد و گفت: باید معدن درهزار را در۲س//ال آینده به اتمام برس//انیم، ضمن اینکه فلوتاسیون سرباره را نیز تا یک سال آینده بهرهبرداری کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.