اروپا به قراضه آلومینیوم امریکا روی خوش نشان خواهد داد؟

چرخش از یک بازار مطمئن به یک بازار پایدار

SMTnewspaper - - معدن‌بی ‌نالملل -

ش//رکت تریمنت تولیدکننده آلومینیوم در آلمان، از پیشبینی خود برای تقاضای قدرتمند آلومینیوم در س//ال آینده میالدی ک//ه حدود ۲ ماه به آغاز آن مانده اس//ت، خبر میدهد در حالی که تاثیر جهانی تعرفههای وارداتی امریکا عملی ش//دن پیشبینیها را با موانع و مشکالتی روبهرو کرده است.

به گزارش به نقل از رویترز، توماس روتر، از اعضای مدیره تریمنت در این باره میگوید: تریمنت هی//چگاه از امریکا قراضه آلومینی//وم وارد نکرده، اما ش//رایط بازار حاکی از انتظارات برای فروش بیش//تر به اروپاس//ت. در واقع این طور برآورد میش//ود که اروپا قرار اس//ت بازار مصرف جایگزینی برای امریکا باش//د که امکان صادرات به چین را از دست داده و ب//ه دنبال این اتفاقها افزای//ش بهای آلومینیوم یک دغدغه به شمار میآید.

وی میافزاید: پیشبینی ما این اس//ت که در سال آینده میالدی، تقاضا برای آلومینیوم افزایش یابد اما تعرفههای گمرکی که از سوی امریکا اعمال شده، بر جریانهای تجاری تاثیرگذار است و بنابراین شرایط در بازارهای منطقهای بس//یار س//ختتر از آن است که بتوان پیشبینی دقیق//ی درباره آن ارائه داد. در اسفند (ماه مارس) امریکا تعرفههای ۰۱درصدی بر آلومینیوم//ی اعمال کرد که از چین و اروپا به امریکا وارد میشود.

همچنی//ن تحریمهای//ی که بر ش//رکت روس//ال، تولیدکنن//ده آلومینیوم روس//یه اعمال ش//د به این معنا بود که تریمنت یک عرضهکننده مهم اکس//ید آلومینی//وم را ب//رای واحدهای ذوب از دس//ت داده است.

هر چند تریمنت بر این ادعاس//ت که این شرکت این توانایی را داش//ت که عرضه اکس//ید آلومینیوم را ب//رای س//ایتهای تولیدی خود در ش//رایط امن نگه دارد ام//ا روتر در این باره ب//ه رویترز میگوید: درباره اعمال تحریمهای امریکا بر روسال یک توافق محکم و مثبت برقرار شده که برای تولید آلومینیوم در اروپ//ا و جه//ان اتفاقی مهم به ش//مار میآید اما ش//رایط کنونی با راهکارهای موق//ت به بازار جهانی که همچنان ناپایدار و بیثبات است، تزلزل بیشتری وارد میآورد.

او میافزاید: اینکه ش//رکت در س//ال آینده بتواند به تولید کامل برس//د، به این بستگی دارد که بهای م//واد خام و آلومینیوم در ی//ک قانون و قاعده جای بگیرد. بخش آلومینیوم در س//طح جه//ان به دلیل افزایش بهای آلومینیوم دچار مش//کل ش//ده است و این افزای//ش بها برآمده از توقف تولید در یک واحد تصفیه آلومینا به نام آلونورت در برزیل است.

این واحد، بزرگترین واحد ذوب جهان به ش//مار میآید. در این بازه زمانی از س//ال، بهای آلومینا به دالیل گوناگون باالست، اما هیچ گاه تاثیر خود را در بهای آلومینیوم نش//ان نمیده//د و تا زمانی که این افزایش بها ادامه داشته باشد، میتواند مانع استفاده کامل از ظرفیت آلومینیوم ش//ود اما انتظار ما بر این مبناست که این موقعیت در چند ماه آینده به حالت عادی بازگردد.

این در حالی اس//ت که در پی جنگ تجاری چین و امریکا واردات قراضه آلومینیوم امریکا به چین در حال کاهش اس//ت و این اتفاق به ایجاد این حدس و گمانها منجر ش//ده که امریکا قراضه بیشتری به اروپا خواهد فروخت. واردات قراضه آلومینیوم چین همچنین ب//ه دلیل اس//تانداردهای جدید محافظت از محیطزیس//ت این کش//ور در حال کاهش است. این اس//تانداردها از اسفند (مارس) در چین اعم/ال میشود.

روتر گفت: ش//مار عرضهکنندگان قراضه به نسبت باالس//ت و ما تاکن//ون از امریکا قراض//ه آلومینیوم خری//داری نکردهایم و درحالحاض//ر هم این کار را نمیکنیم. البته در صورت پیش آمدن ش//رایط آن، مانع انجام این کار نمیش//ویم اما درحالحاضر هیچ زمینهای برای انجام آن وجود ندارد.

او اف//زود: واحده//ای تولیدی کارخان//ه تریمنت در آلم//ان در س//ال مال//ی ۷۱۰۲/۸۱۰۲ می//الدی (۶۹۳۱/۷۹۳۱ خورشیدی) ۵۲۶هزار تن آلومینیوم اولیه و آلومینیوم بازیافتی تولید کردند. س//ال مالی این ش//رکت منتهی به ۰۳ ژوئن (۹ تیر) اس//ت. این میزان تولید برابر با میزان تولید س//ال مالی گذشته این ش//رکت و برابر با ظرفیت کامل تولید آن است. واح//د تولید تریمنت در فرانس//ه نی//ز ۰۴۱هزار تن آلومینیوم اولیه تولید کرد؛ رقمی که نسبت به سال پیش از آن تغییری نداشت.

این عضو هیات مدیره تریمنت همچنین به رویترز توضیح داد: صنعت خودروس//ازی، اصلیترین عامل محرک رش//د تقاضای آلومینیوم است و خودروهای برقی نیز ش//تاب بیشتری به این حرکت میبخشند. همچنی//ن تقاض//ا از س//وی بخش ان//رژی در حال رش//د اس//ت و انتظار تقاضای پایدار از سوی بخش ساختوساز و بستهبندی را نیز داریم.

در پی جنگ تجاری چین و امریکا واردات قراضه آلومینیوم امریکا به چین در حال کاهش است و این اتفاق به ایجاد این حدس و گمانها منجر شده که امریکا قراضه بیشتری به اروپا خواهد فروخت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.