«اتاق فکر» اصناف تهران تشکیل شد

گزارش از یک ساختار جدید در بخش خصوصی

SMTnewspaper - - تجارت -

با تغیی//ر هیاتمدیره اتاق اصناف ته//ران، این اتاق ش//اهد تغییر و تحوالتی در ساختارهاس//ت و از اینرو، در روزه//ای گذش//ته اف//راد و س//متهای جدی//دی ازس//وی روابط عمومی این اتاق معرفی ش//دهاند. یکی از س//اختارهای جدید، ایجاد ات//اق فکر در اتاق اصناف تهران اس//ت که هفته گذشته (سهش//نبه۷۱مهر۷۹) ب//ا عضوی//ت ۲۲نفر عض//و منتخب و3 نف//ر از اعضای هیاتمدیره آغاز بهکار کرده است. خبرها حاکی از آن اس//ت که این اتاق فکر در راستای همفکری و همدلی هر چه بهتر اعضای اتاق و محقق شدن امور محول شده به اتاق اصناف تهران تش//کیل ش//ده است. اعضای این اتاق در جریان یک رایگیری، محمدباقر معتمد(رئیس اتحادیه فروش//ندگان لوازم ش//وفاژ و تهویه مطبوع) را بهعنوان رئی//س اتاق فکر اتاق اصن//اف تهران انتخاب کردند و حبیباله بش//ارتی(رییس اتحادیه آهنسازان) بهعنوان نایبرئیس و حس//ین قدیانی(رییس اتحادیه تولیدکنندگان وفروش//ندگان کاالی خ//واب) بهعنوان دبیر برگزیده شدند.

مشکالت اصناف تهران چیست؟ آیا میتوان فهرستی دقیق و رسمی از این مشکالت داشت و سپس به طرح ایدههایی برای رفع آنها پرداخت؟ به نظر میرسد اتاق اصن//اف ته//ران در نظر دارد با ایجاد ی//ک اتاق فکر به همین کار بپردازد؛ اتاق فکری که هفته گذش//ته ایجاد شده است.

‹ دستهبندی مشکالت صنفی

رئی//س اتاق فکر اتاق اصناف تهران در اینباره گفت: اصن//اف با مش//کالت زی//ادی روبهرو هس//تند و یکی از بزرگتری//ن مش//کالت اصناف این اس//ت که دیده نمیشوند. در واقع با وجود ظرفیتها و قدرت بسیاری که اصناف دارند در هیچ کدام از نهادهای تصمیمگیری نقش تعیینکنندهای ندارند.

محمدباق//ر معتمد در گفتوگو ب//ا خبرنگار اظهارک//رد: ما باید آین//ده اصناف را ترس//یم کنیم تا ببینی//م که چ//ه مس//یری را میپیماییم و ب//ه کدام س//مت باید برویم. باید بدانیم اصناف که س//همی ۷۱ تا ۸۱درصدی در تولید ناخالص داخلی(PDG) دارند چگونه میتوانند نقش خود را در اقتصاد افزایش دهند.

وی ادامه داد: در اقتصاد و در مدیریت بازار و اصناف نباید اقدامهایی لحظهای داش//ت، بلکه باید خطرها را پیشبین//ی کرد و ب//رای آن برنامهریزی داش//ت تا در شرایطی مانند امروز که با تحریمهای ضدایرانی دست به گریبان هستیم، دچار آسیب نشویم.

معتم//د اظهارکرد: یک س//ال و نیم پی//ش، نامهای ب//ه رییس پیش//ین اتاق اصن//اف تهران نوش//تیم که تولیدکنن//دگان کوچ//ک و متوس//ط در ح//ال از بین رفتن هس//تند و به این جهت بهتر اس//ت که معاونت تولید در اتاق اصناف تهران ایجاد ش//ود تا مش//کالت تولیدکنن//دگان را برط//رف کنیم. ما اف//راد با انگیزه و تحصیلکرده زیادی در اصناف داریم که میتوانس//تیم از ظرفیت آنها اس//تفاده بیشتری کنیم با وجود این به این ایده توجه زیادی نش//د چراکه کارهایی مدنظر بود که بیشتر به دولتی کردن اصناف شباهت داشت و این در حالی اس//ت که یکی از ویژگیه//ای اصلی اصناف، خصوصی بودن آن است؛ بنابراین در اتاق فکر باید برای آینده اصناف برنامهریزی کنیم.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مش//کالتی که در بخش خصوص//ی با آن روبهرو هس//تیم، موازیکاری اس//ت. بهعنوان نمون//ه، اتحادیههای صنفی و انجمنهایی که زیرمجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش//اورزی شهرس//تانها هس//تند، اگر با هم تعام//ل و همکاری بیش//تری داش//ته باش//ند، فرصتهای جدید بیشتری ایجاد خواهد ش//د و مش//کالت زیادی را رفع میکنند. از این رو، اتاق فکر ات//اق اصناف تهران بهاحتمال زیاد میتواند نشس//تهایی بین اتحادیهه//ا و انجمنها در حوزههایی مانند لوازم خانگی ایجاد کند.

وی گف//ت: اگرچه در س//الهای گذش//ته دبیرخانه مشترک 3اتاق ایجاد شده، اما این دبیرخانه به مباحث کالن میپ//ردازد و وجود چنی//ن دبیرخانهای منافاتی ب//ا برگزاری نشس//تهای تخصصی بی//ن اتحادیهها و انجمنها ندارد.

معتم//د بیانک//رد: در نظ//ر داری//م در ات//اق فکر، دبیرخان//های قوی برای برش//مردن مش//کالت اصناف ایج//اد کنیم. ام//روز در اتاق فکر اف//رادی تحصیلکرده حض//ور دارن//د ک//ه از ظرفی//ت آنه//ا باید اس//تفاده کنیم.

ریی//س اتاق فکر اتاق اصناف تهران تصریحکرد: تمام کاری ک//ه م//ا میخواهیم در اصناف انج//ام دهیم این اس//ت که ارائه خدمات به مردم با س//رعت و به قیمت مناس//بی انجام ش//ود و برای این مهم، باید با تغییرات حاصل شده در حوزه کسبوکارهای جهان آشنا باشیم و ببینیم که کدام یک از آنها را میتوانیم بومیسازی و در کشور خود اجرا کنیم.

‹ ارائه پیشنهادها به هیات رییسه

نایب رییس اتاق فکر ات//اق اصناف تهران نیز درباره ضرورت ایج//اد این اتاق گفت: اتاق فک//ر اتاق اصناف ای//ران از آنجای//ی که قدرت اجرایی ندارد، به بررس//ی مش//کالت موجود در اصناف و ب//ازار میپردازد و پس از آن راهکارهای//ی را ب//ه هیات رییس//ه ات//اق اصناف ته//ران ارائه میکن//د. البته این طور نیس//ت که پس از ارائه پیش//نهادها وظیفه اتاق فکر تمام ش//ود و این پیش//نهادها به حال خود رها ش//ود چراکه در گذشته چنین اتفاقهایی افتاده اس//ت اما امروز ما بنا داریم تا پیشنهادها را پس از ارائه به هیات رییسه ادامه دهیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.

حبیباله بش//ارتی در گفتوگو ب//ا خبرنگار اظهارکرد: تش//کیل اتاق فکر، طرح//ی بود که در دوره پیش مطرح ش//د اما اینبار، اجرایی شده وگام نخست آن برداشته شده است.

وی افزود: اصناف مشکالتی داخلی در اتاق دارند که برخی از مش//کالت آنها نیز باید ب//ا اصالح قانون نظام صنفی برطرف شود.

اتاق فکر میتواند در گام نخست به مشکالت داخلی ات//اق اصن//اف تهران بپ//ردازد و پس از آن مش//کالت بزرگتر را برطرف کند.

بشارتی بیانکرد: در قانون نظام صنفی باید تغییراتی داده ش//ود ت//ا وجهه و صالب//ت اتحادیهه//ا ارتقا یابد. موضوعهای بیمه، مالیات، مالیات ارزشافزوده ...و باید حل شوند.

وی بیانک//رد: اعض//ای اتاق فکر، متش//کل از برخی رییس//ان اتاقه//ای اصناف تهران اس//ت ک//ه در ارائه راهکارها، هیات رییسه را یاری خواهند کرد.

‹ سخنپایانی

اتاق اصناف تهران را ش//اید به جرات بتوان مهمترین تش//کل صنفی پس از اتاق اصناف ایران دانست چراکه بهواس//طه پایتخت بودن تهران، بهط//ور معمول مورد توجه اتاقهای شهرس//تان قرار میگیرند و بهواس//طه نزدیک//ی به مراکز تصمیمگیری کش//وری تاثیر زیادی بر صنوف در کل کش//ور میگذارند. از اینرو، چنانچه ایجاد اتاق فکر در اتاق اصناف تهران، ثمربخش باش//د، این احتمال وجود دارد که هیات رییس//ههای اتاقهای اصناف دیگر شهرستانها نیز چنین یاوران و مشاورانی را در کنار خود قرار دهند.

محمدباقر معتمد

حبیباله بشارتی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.