ثبت شد

SMTnewspaper - - تجارت -

مدیرعامل ش//رکت مادر تخصصی خدمات کش//اورزی از ثبت برند خاویار ایران در س//ازمان جهان//یمالکیت خبرداد.بهگزارشخبرگزاریصداوس//یمابهنقلازپایگاه اطالعرس//انی وزارت جهاد کشاورزی، عباس رجایی با اشاره به تالشهای انجام شده برای ثبت داخلی و جهانی برند خاویار ایران، اظهارکرد: برند خاویار ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در س//ازمان جهانی مالکیت )WIPO(یرکف به ثبت رس//یده است. وی با بیان اینکه تاکنون برند و نش//انهای تجاری خاویار ایران در داخل کش//ور ثبت ش//ده، تصریح کرد: ثبت جغرافیایی خاویار ایران در داخل کشور نیز انجام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.