کمتر از نصف نیاز تهران اتوبوس و واگن مترو داریم

در نشست «تهران »1402 مطرح شد:

SMTnewspaper - - شهر و ترافیک -

به گفته رئیس شورای شهر تهران درحالحاضر در تهران کمتر از ۳ هزار اتوبوس غیر فرسوده در ناوگان اتوبوسرانی فعالی//ت میکنند. این در حالی اس//ت ک//ه قرار بود تا آخر برنامه دوم ش//هرداری، تعداد اتوبوسهای فعال در ناوگان به حدود ۹ هزار اتوبوس برس//د. همچنین بر اس//اس این برنام//ه، باید بی//ش از ۲ هزار واگن فعال در مترو داش//ته باش//یم اما درحالحاضر کمتر از هزار واگن غیرفرسوده در ناوگان مترو فعال است.

بهگزارش ،دومیننشستازسلسلهنشستهای «دوب//اره تهران» با عنوان «تهران ۲۰۴۱» با موضوع نقد و بررسی برنامه ۵ساله سوم در حوزه شهرسازی و معماری و با حضور اعضای کمیته معماری و طرحهای شهری شورای شهر تهران برگزار شد.

در این نشست، محسن هاشمی با اشاره به اینکه برنامه سوم شهرداری تهران در صحن شورا ارائه شده است، اظهار کرد: متاسفانه هنوز اسناد پشتیبان برنامه بهطور کامل به شورا نرسیده است. با توجه به اینکه بررسی این برنامه در کمیس//یونهای تخصصی آغاز شده و اعضا ۰۱ روز فرصت دارند تا پیش//نهادهای خود را به کمیسیونها ارائه دهند، الزم است این اسناد زودتر به شورا برسد تا اعضا نسبت به منابع و مصارف برنامه آگاهی داشته باشند.

به گفته وی رسیدگی به برنامه شهرداری در کمیسیونها از ۵۱ مهر ش//روع ش//ده و قرار اس//ت تا ۷ آبان به برنامه رسیدگی شود. براساس سخن هاشمی، پیشنهادهای اعضا باید در کمیس//یونها قابل دفاع باش//د و اگ//ر رای نیاورد، ب//ه کمیس//یون برنامه و بودجه م//یرود و اعضای آنجا هم میتوانند از نظر خود دفاع کنند. س//پس کمیس//یونهای تخصص//ی و کمیس//یون برنامه و بودجه با هم به بررس//ی برنامه میپردازند و هرجا اختالف نظر وجود داش//ته باشد، موضوع را به کمیسیون تلفیق ارجاع میدهند.

هاشمی تصریح کرد: درنهایت آنچه به تصویب کمیسیون تلفیق میرس//د به صحن ش//ورا میرود، پس از آن باز هم کس//انی که نتوانستهاند نظرات خود را به تصویب برسانند میتوانند در صحن از پیشنهادهای خود دفاع کنند.

وی ب//ا بی//ان اینکه برای بررس//ی و تصویب برنامه تا ۰۲ آذر فرصت گذاش//ته ش//ده است، گفت: پیش از آن، برنامه تصویبی باید به شهرداری برسد تا بودجه سال ۸۹ براساس آن ارائه شود.

هاش//می با اش//اره به اینکه نام برنامه س//وم امس//ال با برنامه دوم فرق میکند، گفت: برنامه دوم «برنامه توس//عه ش//هرداری تهران» نام داش//ت ام//ا برنامه س//وم «برنامه توس//عهای ش//هر تهران» نام دارد. در برنامه دوم بیشتر به ماموریتهای ش//هرداری پرداخته ش//ده بود اما در برنامه سوم به مسائل شهر تهران بیشتر پرداخته شده است.

رئیس ش//ورای ش//هر تهران گفت: مس//ئلهمحوری در برنامهریزی بس//یار مهم اس//ت اما مهمتر از آن، رسیدن به درآمدی متوازن و پایدار اس//ت. با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم، شاید ارائه منابع و مصارف از سوی شهرداری سخت باش//د اما میتوان پیشدرآمدی ارائه کرد و سپس آن را با بودجههای ساالنه تطبیق داد.

هاش//می با بی//ان اینکه در برنامه س//وم توس//عه بحث چابکس//ازی نیز مطرح شده است، عنوان کرد: شهرداری بعد از انقالب و بهویژه در ۲۱ س//ال گذش//ته، متورم شده و چابکس//ازی میتواند یکی از مس//ائل مهم برنامه باشد. امیدواریم تکلیف معاونان شهرداری که بسیار زیاد هستند و ۳۴ سازمان و شرکتی که در شهرداری فعالند، در برنامه سوم مشخص ش//ود. متاسفانه شهرداری پیوسته در حال حل مشکالت این سازمانها است.

وی تاکید کرد: نکته دیگری که دغدغه جهانی هم است، بحث توس//عه شهری از منظر خودرومحوری است که باید به سمت انسانمحوری و حملونقل عمومیمحوری برود.

‹ کمبود اتوبوس و مترو در تهران

هاشمی ضمن انتقاد از ناوگان اتوبوسرانی گفت: براساس آمار اکنون ۶ هزار و ۰۰۸ اتوبوس داریم که قرار بود تا آخر برنامه دوم به حدود ۹ هزار اتوبوس برسد اما درحالحاضر بخش زیادی از ناوگان اتوبوس//رانی فرس//وده بوده و باالی ۸ س//ال س//ن دارند و اتوبوسهای واقعی ما که باید زیر ۵ سال سن داشته باشند، کمتر از ۳ هزار اتوبوس هستند.

رئیس شورای ش//هر تهران تصریح کرد: براساس برنامه دوم ش//هرداری باید بیش از ۲ هزار واگن داش//ته باش//یم، این درحالی اس//ت که ۰۰۳۱ واگن داریم و بیش از ۰۰۳ واگن هم فرس//وده ش//دهاند، پس باید گفت کمتر از هزار واگن داریم.

وی ب//ا بیان اینکه طول تونلها و پلهای هوایی افزایش یافته اس//ت، گف//ت: تعداد آنها حتی به بی//ش از آنچه در برنامه تکلیف ش//ده بود، رسیده است و باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم.

هاش//می تاکید کرد: باید روی منابع مالی مستقل برای اجرای هر یک از برنامهها تمرکز کنیم تا اینگونه نباش//د که برخی از برنامهها اجرایی نشوند.

‹

در ادام//ه این نشس//ت، محمد س//االری گف//ت: فرآیند تدوین این برنامه از مش//ارکتیترین کارها بوده اما از این مشارکت بهرهای نگرفتهاند. همچنین جلسههای زیادی با کارشناسان برگزار شده اما از این همه جلسه نیز نتیجهای نگرفتهایم.

وی ادام//ه داد: هن//وز م//دل برنامهریزی برنامه س//وم ش//هرداری معلوم نیس//ت و نمیدانیم این برنامه عملیاتی است یا منعطف، هستهای است یا راهبردی.

رئیس کمیس//یون شهرس//ازی و معماری با بیان اینکه فرآیند برنامهریزی دارای سلسله مراتب است و چشمانداز و اهداف نیازمند چارچوب هس//تند، افزود: متاس//فانه این چارچوب در برنامه سوم توسعه مشاهده نمیشود.

وی ب//ا بی//ان اینکه اعضای دورههای پیش//ین ش//ورای ش//هر، اس//ناد فرادس//تی تدوین کردهاند که ما باید از آنها اس//تفاده کنیم، ادامه داد: طرح جامع ش//هر تهران و سند طرح تفصیلی از جمله طرحهای فرادس//تی هستند اما در برنامه س//وم شهرداری، عبارت طرحهای موضعی حذف و فقط گفته شده طرح تفصیلی بازنگری شود. همچنین در برنامه س//وم بحثها درباره باغها، منظر ش//هر تهران و ۳۴ تکلیفی که در سند فرادست وجود دارد، بهطور کلی کنار گذاشته شده است.

ساالری با اشاره به بحث منابع در برنامه سوم شهرداری گفت: باید مشخص شود این برنامه چقدر منابع میخواهد. از سوی دیگر باید بدانیم ظرفیت منابع شهرداری تهران در سالهای گذشته چقدر بوده و امسال چقدر خواهد بود.

‹ بیتوجهی برنامه به اسناد فرادستی بلندمدت بودن برنامه؛ مانع اجرا

در ادام//ه این نشس//ت، زهرا نژادبه//رام، رئیس کمیته شهرس//ازی شورایش//هر تهران با طرح این پرسش که آیا الزم اس//ت ما برنامه ۵ساله بنویس//یم؟ گفت: در بسیاری از برنامههای کش//ور، بخشهای بس//یار زیادی اجرا نشده اس//ت. بهعن//وان نمون//ه فق//ط ۰۴ درصد از برنامه س//وم و ۵۲ درص//د از برنامه چهارم توس//عه اجرا ش//ده اس//ت. نژادبه//رام با بیان اینکه برای اجرا نش//دن برنامهها دالیل زیادی برش//مردهاند، گفت: برخی گفتهان//د آرمانگرایی بیش از اندازه برنامهریزان س//بب محقق نش//دن برنامهها بوده و برخی نیز گفتهاند کشور برنامهپذیر نیست اما مهم اینکه ش//اید بلندمدت بودن برنامه باعث محقق نشدن آن باشد. اگر اهداف را ۵ساله مینوشتند و سال به سال تدوین میکردند، امکان تحقق آنها وجود داشت.

وی افزود: آیا با این س//رعت رش//د فناوری، در سال ۷۹ میتوان برای سال ۲۰۴۱ برنامه نوشت؟

نژادبه//رام با اش//اره به تف//اوت برنامههای دوم و س//وم شهرداری گفت: برنامه دوم در سطحهای مختلف استانی، محلی ...و نوش//ته ش//ده بود اما برنامه سوم چنین نیست. همچنین در برنامه دوم برای تهران نام شهر زندگی درنظر گرفته ش//ده اما در برنامه س//وم برای ته//ران نامی درنظر گرفته نشده است. برنامه دوم ماموریتمحور و برنامه سوم، مس//ئلهمحور است. در برنامه دوم نوعی چسبندگی نسبی در حوزه شهرس//ازی، خدمات ش//هری، مسائل اجتماعی ...و وج//ود دارد اما در برنامه س//وم این چس//بندگی دیده نمیش//ود. همچنی//ن وقت//ی میخواهیم نوس//ازی بافت فرس//وده را تس//هیل کنیم باید پیوندها و نسبتهای آن با س//ایر بخشها قابل مشاهده باش//د که این در برنامه سوم لحاظ نشده است.

‹ چالش برنامه تهران با منابع آبی

در بخ//ش بعدی این نشس//ت، پی//روز حناچی، معاون شهرس//ازی و معماری ش//هرداری تهران اظهار کرد: ۰۵۶ ط//رح موضعی و موضوعی در طرح تفصیلی داریم. درواقع ب//رای هر کیلومت//ر مربع از تهران یک ط//رح موضوعی یا موضعی پیشبینی ش//ده که قابل اجرا نیست و این برنامه باید اصالح و بازنگری ش//ود و تع//داد طرحها کاهش یابد. درواقع باید طرح تفصیلی بازبینی ش//ود و به همین دلیل این موضوع را در برنامه سوم مطرح کردیم.

معاون شهرس//ازی و معماری ش//هرداری تهران با بیان اینک//ه در اج//رای برنامه جامع چالشه//ای جدی داریم، اظهار کرد: یکی از این مس//ائل منابع آبی است. ما در دهه آینده با بحران جدی آب روبهرو میشویم که اگر با همین الگوی توس//عه شهر پیش برویم، با مشکل روبهرو خواهیم ش//د.در برخی مناطق تهران آس//تانه جمعیتی از آس//تانه پیشبینی ش//ده طرح جامع عبور کرده یا لب مرز اس//ت اما باز هم ما شرایط آن را نداریم که پروانه صادر نکنیم.

‹ شهرداری ۰۳ هزار نیروی مازاد دارد

در بخ//ش دیگری از این نشس//ت، حج//تاهلل میرزایی معاون برنامهریزی و توس//عه ش//هری ش//هرداری تهران با بیان اینکه برنامه س//وم مقدمهای داش//ت که حذف شده اس//ت، گفت: به بخش زیادی از پرسشها در مقدمه پاسخ داده شده بود.

وی با بیان اینکه برنامه را مجموعه کارشناسی شهرداری تهران نوش//ته اس//ت، گفت: م//ا از ابتدا اع//الم کردیم که تسهیلگر هستیم و مسیر را هموار میکنیم و تا پایان حرف خود میایس//تیم. همه محتوای برنامه از سوی کمیتههای تخصصی نوشته شده است.

میرزایی با بیان اینکه نظام کارشناس//ی در کش//ور ما به ش//دت افت کرده اس//ت، عنوان کرد: ت//ا جایی که ممکن ب//ود همه ظرفیتهای موجود را برای تدوین برنامه به کار گرفتیم. شهریور ۶۹ پایشی در تهران انجام و مشخص شد ازنظ//ر مردم، آلودگی هوا و ترافی//ک با ۳۹ درصد فراوانی و نابراب//ری و ناامن//ی در برابر حوادث پیشبینی نش//ده با ۶۸درصد فراوانی، از جمله مهمترین مس//ائل ش//هر تهران هستند. عالوه بر دیدگاه مردم، ۳ موضوع دیگر هم به برنامه اضافه کردیم که ش//امل موضوع مالی شهر تهران، اقتصاد س//نتی و کلنگی و وابسته به ساختوساز و حکمروایی بد ش//هری اس//ت. بنابراین ۸ موضوع در دس//تور کار ما قرار گرفت و شورا هم آنها را به ما ابالغ کرد.

وی ب//ا بی//ان اینکه یکی از مهمترین موضوعهایی که در برنامه س//وم به آن توجه شده اصالحات درونی شهرداری تهران اس//ت، گفت: ش//هرداری ۲۵ ه//زار میلیارد تومان بده//ی، ۵۳ تا ۰۴ هزار پ//روژه نیمهتمام و ۰۳ هزار نیروی م//ازاد دارد. ۶۴ حک//م از ۱۹ حک//م برنامه توس//عه روی اصالحات ساختاری برای شهرداری متمرکز شده است.

معاون برنامهریزی توسعه شهرداری تهران افزود: ۴ فصل برنامه به وعدههایی اختصاص دارد که اعضای ش//ورا یک سال پیش به مردم دادند که شفافیت، شهر مشارکتمدار و اصالح سازمان شهرداری از این جمله است.

وی با بیان اینکه یک فصل از برنامه فقط به هوشمندسازی و ن//وآوری اختصاص یافته، اظهار کرد: همه ما فهمیدهایم برنامههای جاهطلبانه امکانپذیر نیس//تند و برنامه را باید کسانی بنویسند که میخواهند آن را اجرا کنند.

زمانی که تدوین برنامه شروع شد، شهردار تهران استعفا داد و مدتی گذش//ت تا آقای افش//انی در شهرداری مستقر ش//د. همچنین تع//داد زیادی از معاون//ان و مدیران تغییر یافتهاند. ما در چنین شرایطی سعی کردیم به برنامه ثبات دهیم.

میرزایی تاکید کرد: نزدیک به ۰۴ س//ند پشتیبانی برای برنامه س//وم شهرداری تهیه ش//ده و تا ۰۱ روز آینده همه آنها چاپ میشود. البته تعدادی از این سندها پیش از این چاپ شده است.

محسن هاشمی

محمد ساالری

زهرا نژادبهرام

حجت اهلل میرزایی

پیروز حناچی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.