قطعات ۱۲ واگن مترو در انتظار ترخیص از گمرک

SMTnewspaper - - شهر و ترافیک -

مدیرعام//ل ش//رکت قطار ش//هری تهران و حومه با اش//اره به بس//تن قرارداد ساخت ۰۷ واگن آلومینیومی با ش//رکت واگنسازی گف//ت: قطع//ات س//اخت ۱۲ واگ//ن مت//رو خری//داری ش//ده و در گمرک اس//ت که به مح//ض ترخی//ص، وارد مدار تولی//د خواهد شد.

به گزارش مهر، علی امام افزود: امیدواریم ب//ا کمک بانک مرکزی و وزارت کش//ور، این قطعات با سرعت بیش//تری ترخیص شده و در مدار تولید قرار گیرد.

امام با اش//اره به پیش//رفت کند خطوط ۶ و ۷ مت//رو توضی//ح داد: مناب//ع مالی خط ۶ هن//وز اختصاص نیافته اس//ت و ۰۱کیلومتر این خط که قرار بود گشایش شود، به دلیل محدودیته//ای ش//هرداری در تامین منابع مالی به کندی پیش میرود.

ام//ام درباره مش//کل تامی//ن تجهیزات در دوره تحری//م گف//ت: به دنبال این هس//تیم پیمان//کاران، تجهیزات و قطع//ات موردنیاز را هرچه س//ریعتر به کش//ور منتقل کنند تا اعمال محدودیت در خرید خارجی با اجرای مرحل//ه دوم تحریم در آبان، تاثیر کمتری بر مترو داشته باشد. در عین حال تالش کردیم ع//الوه بر تکیه بیش//تر بر ظرفی//ت داخلی، بتوانی//م تجهیزات خریداری ش//ده را زودتر وارد کشور کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.