دستدومهای خارجی بهتر از اتوبوسهای فعلی پایتخت

SMTnewspaper - - شهر و ترافیک -

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه خرید اتوبوسهای دس//تدوم برای تهران در حد یک ایده اس//ت، اظهار کرد: نباید تنها راه برای رفع مش//کل آلودگی را خرید اتوبوس نو بدانیم. به گزارش فارس، محسن پورسیدآقایی با بیان اینکه خرید اتوبوسهای دستدوم با عمر ۵ سال از کشورهای خارجی، ازجمله راهکارهای توس//عه حملونقل عمومی و در ش//رایط فعلی، کمک خوب//ی ب//ه کاهش آلودگی هوای تهران اس//ت، گفت: در پایتخت ۴ ه//زار اتوب//وس ب//ا عمر باالی ۸ س//ال داریم ک//ه در حال تردد هس//تند. این اتوبوسها در وضعیت فرسودگی بوده و حتی تعمیر و نگهداری آنها را هم به سختی انجام میدهیم.

وی ب//ا بی//ان اینکه جایگزینی خودرو نو نیاز به میلیاردها تومان پ//ول دارد که درحالحاضر چنین بودج//های وجود ندارد، اظهار کرد: دولت و شهرداری هیچیک نتوانستند چنین بودجهای فراهم کنند. پورس//یدآقایی افزود: البته این مس//ئله ب//ا خرید و واردات اتوبوسه//ای نو منافاتی ن//دارد. درواقع خری//د اتوبوس میتواند راهکار مناس//بی برای نوسازی و تجهیز فوری ناوگان اتوبوسرانی باشد تا به طور موقت بتوانیم اتوبوسهای بهتر و سالمتری نسبت به اتوبوسهای ۸ ساله، ۰۱ ساله و ۲۱ ساله فعلی داشته باشیم. وی با بیان اینکه اتوبوسهای دستدوم با نرخ بسیار ارزان وارد کشور میشود، گفت: ۲ تا ۳ سال از این اتوبوسها استفاده میکنیم و هر وقت دولت توانایی نوس//ازی داشت و توانست اتوبوسهای جدید ب//ه میزان کافی خریداری کند، این اتوبوسها را کنار میگذاریم. پورس//یدآقایی توضیح داد: نرخ یک وسیله کارکرده، یکهفتم تا یکهش//تم نرخ واقعی اس//ت. اگر این خودروها ۳ تا ۴ س//ال هم مورداستفاده قرار گیرند، سطح آالیندگی تهران را پایین میآورند و این موضوع مهمی است. او با تاکید بر اینکه خرید اتوبوسهای دس//تدوم در ح//د ایده اس//ت، گف//ت: از وزارت صنعت، معدن و تجارت، درخواس//ت کردهایم این موضوع را بررس//ی کند. معاون حملونقل و ترافیک با بیان اینکه هنوز ارزی از صندوق توس//عه ملی برای خرید اتوبوسهای شهری موردنیاز در کشور اختصاص نیافت//ه اس//ت، اظهار کرد: اگر ارز اختصاص یاب//د، بیش از ۴ تا ۵ هزار اتوبوس س//هم تهران خواهد بود. پورس//یدآقایی با تاکید بر اش//تباه بودن این تفکر ک//ه اتوبوسهای دس//تدوم بهدردنخور هس//تند، گفت: درحالحاضر اجازه خرید کامیون دستدوم داده میش//ود و کامیون دس//تدوم با عمر ۴ سال میتواند وارد کشور ش//ود. این مس//ئله در زمینه اتوبوس هم میتواند اجرا ش//ود. وی یادآوری کرد: بیش از حد نیاز در کش//ور کامیون داریم اما اجازه واردات کامیون داده میشود و در زمینه اتوبوس که کمبود داریم، وقتی س//خن از واردات به میان میآید، جنجال بهپا میشود. این درحالی است که در شهرهایی که آلودگی آنها باالست، بهتر است اتوبوسهای دس//تدوم وارد ش//ود که اس//تانداردهای الزم را هم دارند. پورس//یدآقایی ادامه داد: خواهش ما این اس//ت که وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کش//ور موضوع را بررس//ی کنند و اجازه ورود اتوبوسهای دس//تدوم با اس//تانداردهای مناسب را بدهند تا حداقل برای دوره کوتاهی این اتوبوسها را وارد کنیم و آلودگی تا اندازهای کاهش یابد. به هرحال اتوبوسهای دستدوم از اتوبوسهای دودزای فعلی که عمر باالی ۲۱ س//ال دارند، بهتر اس//ت. معاون حملونقل و ترافیک ش//هرداری تهران گفت: قرار اس//ت از ابت//دای آبان ف//از دوم طرح کاه//ش را در تهران اجرایی کنیم که براین اس//اس، داش//تن معاینه فنی در کل تهران الزامی میش//ود. وی اضافه کرد: ورودیهای شهر را به دوربینهای ثبت تخلف مجهز کردهایم. همچنین دوربینهای شهری را به پروژکتور مجهز کردیم تا در ش//ب هم قادر به ثبت تخلفها باش//ند. روی خودروهای پلیس راهور هم دوربینهایی نصب ش//د تا گروههایی که در کنار بزرگراهها مستقر میشوند بتوانند خودروها را از لحاظ معاینه فنی بررس//ی کنند. پورسیدآقایی یادآوری کرد: اگر دولت ۲ میلیارد دالر به شهرداری اختصاص دهد میتوانیم آلودگی هوا را کاهش دهیم. ۵۳ هزار میلیارد تومان برای کاهش آلودگی هوا نیاز اس//ت که فقط ۷ هزار و ۰۰۵میلیارد تومان آن باید از س//وی دولت و باقی از سوی بخش خصوصی تامین شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.