«حکمت‹ایرانیان»‹تندیس‹زرین‹استقامت‹ملی‹گرفت

SMTnewspaper - - بانک و بیمه -

بانک حکمت ایرانیان با دریافت لوح زرین اس//تقامت ملی ب//رگ زرین دیگری در کارنامه پرافتخار ۸ س//اله خود ثبت کرد. ب//ه گ//زارش روابطعموم//ی بان//ک حکم//ت ایرانی//ان، ش//انزدهمین همایش اجالس اس//تقامت مل//ی در تولید و خدمات، در ۴ محور اصلی، روشهای توسعه سرمایهگذاری در بخ//ش تولید، فرصتهای س//رمایهگذاری و اش//تغالزایی در صنای//ع کوچک، بررس//ی راهکارهای رف//ع موانع تولید و ایج//اد رقاب//ت، معرف//ی برنامهه//ای حمایت//ی س//ازمان س//رمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فن//ی ایران، برگزار شد. در ای//ن آیین از تولیدکنندگان و صنعتگران برتر کش//ور تجلیل شایس//تهای ش//د و بانک حکمت ایرانیان با کس//ب نش//ان زرین اس//تقامت ملی در توس//عه اقتصادی کش//ور، جایزه باالترین س//طح افزایش ش//فافیت و پاس//خگویی در صنع//ت بانکداری از س//وی اتحادیه اروپا، نش//ان ملی رتبه نخس//ت در ارائه تس//هیالت حمایتی ب//ه بنگاههای تولیدی و خدمات//ی سراس//ر کش//ور و نش//ان طالی//ی پربازدهترین و س//ودآورترین بان//ک مش//تریمحور را از آن خ//ود کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.