احتمال افزایش تعداد نمایندگان زن براساس الیحه جامع انتخابات

SMTnewspaper - - مجلس در رسانه -

عضو فراکس//یون زنان مجلس شورای اسالمی گفت: تالش ما برای افزایش مش//ارکت سیاسی زن//ان ادام//ه دارد، ب//ه احتمال زی//اد دولت در الیح//ه جامع انتخابات پیش//نهاد افزایش تعداد نمایندگان زن را مطرح میکند.

س//یده فاطمه حس//ینی در گفتوگو با ایرنا، بابیان اینکه وضعیت مش//ارکت سیاس//ی زنان در ایران در ۲ س//طح کابینه و مجلس ش//ورای اسالمی مطلوب نیست، از رد طرح افزایش تعداد نماین//دگان زن مجلس در جلس//ه کمیس//یون شوراها خبر داد.

وی بابی//ان اینک//ه ط//رح افزای//ش تع//داد نمایندگان مجلس به دلیل اخطار قانون اساسی در کمیس//یون ش//وراها رد ش//د، گفت: مغایرت ای//ن طرح با قانون اساس//ی از نظر منع هرگونه تبعیض زمانی موضوعیت دارد که زنان و مردان در دسترسی به منابع و فرصتها شرایط عادالنه و بهدوراز تبعیض در همه زمینهها داشته باشند.

عضو فراکس//یون زنان مجلس شورای اسالمی افزود: رفع محرومیتهای زنان و نیز چارهسازی ب//رای چالشهای زنان و خانواده با حضور اندک زنان در دولت و نیز حضور حدود ۶ درصدی زنان در مجلس ممکن نیست.

حس//ینی خاطرنش//ان کرد: ایجاد مانع برای افزایش مش//ارکت زنان در نهاد قانونگذاری، در حقیقت چشمپوش//ی از وظیفه و تکلیف دیگری اس//ت که در اصل ۳ قانون اساس//ی بر آن تاکید شده است.

ب//ه گفته این نماینده مجلس، بند ۴۱ اصل ۳ قانون اساس//ی بر تامی//ن حقوق همهجانبه زنان تاکی//د دارد. وی همچنین بابی//ان اینکه تالش برای افزایش مش//ارکت سیاسی زنان ادامه دارد، از رایزن//ی با دولت برای ارائه پیش//نهاد افزایش تع//داد نماین//دگان زن در قال//ب الیح//ه جامع انتخاب//اتخبرداد.بهگ//زارش ازمیانه قرن گذش//ته میالدی بس//یاری از اندیشمندان و پیش//گامان سیاس//ی دنیا معتقد بودند دنیای مردانه سیاس//ت مش//کالت خ//ود را دارد و اگر زنان حضور داش//ته باشند ش//اید این معضالت کمتر ش//ود. رفتهرفت//ه بعد از جنگ جهانی دوم فضای سیاسی تغییر کرد و زنان در فعالیتهای سیاس//ی حضور یافتند و حضورش//ان روزافزون ش//د. در ایران نیز س//یر تاریخی نش//ان میدهد حضور زنان در دهههای گذش//ته افزایش یافته و امروز فقط رای دهنده نیس//تند. ناگفته نماند در برخی کش//ورها تا چن//د ماه پیش حتی حق رای دادن ه//م نداش//تند. اگرچه صراحت قانون اساسی آنچنانکه نماینده محترم مجلس تاکید کرده وجود دارد، اما نکتههای دیگری نیز وجود دارد ک//ه جدا از بحث جنس//یت باید موردتوجه قرار داد. در این مورد ش//کی نیس//ت که حضور زنان در مجلس مهم اس//ت. چراکه حضور نامزد زن، کیفیت و س//طح مش//ارکت زنان کش//ور را ارتقا میدهد اما به اعتقاد بس//یاری از اس//تادان علوم سیاس//ی و ناظران آگاه و بیطرف سیاسی حض//ور نمایندگان با س//طح تخص//ص و آگاهی فنی نسبت به امور مختلف برای مجلس بیش از بحث زن یا مرد ب//ودن نمایندگان اهمیت دارد. اشاره کوتاهی میتوان کرد به دولت هفتم که در انتخابات ۶۷ به قدرت رسید. حجتاالسالم سید محمد خاتمی زمانی که در تالش برای تش//کیل کابینه بود بهشدت زیر فشار بود تا چند وزیر زن در هیاتوزیران معرفی کند اما چنین نش//د. وی درب//اره عل//ت آن گفته بود که زنان باید بیش//تر تالش کنند تا ما بتوانیم آنها را در پستهای عالی کش//ور قرار دهیم. واقعیت این اس//ت که صرف حضور زنان در مجلس مش//کلی را حل نمیکند. نکت//ه مهم در تش//کیل مجلس ج//دا از ترکیب جنس//یتی آن تخصص و اش//راف نمایندگان به امور جاری کشور و توانایی آنان در انجام وظایف نمایندگی اس//ت که بهروشنی در قانون اساسی به آن اشاره شده است. متاسفانه آنچه در محافل سیاسی کشور کمتر موردتوجه قرار میگیرد امر تخصص و توانایی نمایندگان اس//ت و در غفلت از ای//ن موضوع پرداختن ب//ه بحث تعداد زنان یا مردان در مجلس یک امر انحرافی اس//ت. هدف از تش//کیل مجل//س در صدر نهضت مش//روطه ابتدا س//پردن امور بهدس//ت م//ردم و رهایی از خودکامگی بوده اس//ت. پ//س از پیروزی انقالب اس//المی نیز مجلس ش//ورای اسالمی نماد اراده ملت و حضور مردم در راس امور بود. از این رو با توجه به پیچیدگیهای امور اداری و جاری کشور در سالهای بعد از انقالب و تاکید بنیانگذار فقید انق//الب و رهبری به شایستهس//االری و انتخاب اصل//ح، نباید فراموش کرد که تخصص و توانایی در انج//ام وظایف نمایندگی بر بحث جنس//یت نماین//دگان ارجحیت دارد. در غیر این صورت ما به بیراهه رفتهایم و اهداف اصلی تشکیل مجلس را نادیده گرفتهایم.

اکنون به نظر میرسد اقتصاد کشور مسیر ثبات را در پیشگرفته و تا ۲ ماه آینده شرایط بهتر خواهد شد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.