احتمال سقوط آزاد نرخ ارز

SMTnewspaper - - مجلس در رسانه -

عضو هیاترئیسه کمیس//یون اقتصادی مجلس شورای اس//المی گفت: با مدیریت صحیح و اعمال سیاس//تهای اقتصادی میتوان شرایط بازار ارز را ساماندهی کرد.

سید تقی کبیری در گفتوگو با خانه ملت درباره وضعی//ت ن//رخ ارز گفت: اختالف ن//رخ ارز در بازار ثانویه با بازار آزاد رو به افزایش بوده و متاسفانه نرخ کاالها در بازار بر اساس نرخ باالتر بهروز میشود.

عضو هیاترئیسه کمیس//یون اقتصادی مجلس ش//ورای اس//المی تصریح کرد: رئیسجمهور روی ضرورت ارائه ارز ش//رکتهای صادراتی به س//امانه نیم//ا تاکید کرده اما این مهم ب//ه دلیل نرخ باالی ارز در بازار آزاد نس//بت به بازار ثانویه محقق نشده است.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اس//المی ادامه داد: درمجموع وضعیت درآمدهای ارزی کشور درحالحاضر نسبت به سال ۱۹ تا ۲۹ بهت//ر بوده و می//زان فروش نفت ای//ران تاکنون به نسبت سال ۱۹ با کاهش قابلتوجهی روبهرو نشده بنابراین میتوان عنوان کرد نرخ فعلی ارز بیش//تر ناشی از عوامل روانی بوده است.

کبی//ری در ادامه گفت: تعدادی از ش//رکتهای صادرکنن//ده که بهاصطالح خصولتی هس//تند، ارز خ//ود را به س//امانه نیم//ا ارائه نمیکنن//د که این موضوع ناشی از ضعف مدیریت است.

وی گف//ت: باوجوداینک//ه روند افزای//ش نرخ ارز ادامه داش//ته و از ارزش پول کاس//ته میش//ود اما خریداری ارز ریسک زیادی دارد چراکه قیمتهای ارز غیرواقعی است.

عضو هیاترئیسه کمیس//یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی یادآور شد: درهرصورت با مدیریت صحیح و اعمال سیاس//تهای اقتص//ادی میتوان ش//رایط بازار ارز را س//اماندهی کرد و در این راستا احتمال دارد نرخ ارز با سقوط آزاد روبهرو شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.