۳ میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم

SMTnewspaper - - مجلس در رسانه -

رئی//س کمیس//یون عم//ران مجلس ش//ورای اسالمی اظهار کرد: نیاز واقعی کشور در واحدهای ب//ا متراژ کمت//ر از ۰۰۱ متر و دهکه//ای رو به پایین نش//اندهنده این است که ۳ میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم.

محمدرض//ا رضایی کوچی، در گفتوگو با خانه ملت، در خصوص وضعیت مسکن اظهارکرد: ما از اول انقالب تحریم هستیم و نوسانات نرخ مسکن ربطی به تحریمها ندارد.

وی عنوان کرد: در بخش مس//کن نیاز به تولید مس//کن داریم که در این زمینه باید از کارگران، مهندسین، ش//هرداریها و واحدهای تولیدکننده مصال//ح س//اختمانی تولی//د میکنن//د حمای//ت شود.

رئی//س کمیس//یون عم//ران مجلس ش//ورای اس//المی با اش//اره ب//ه اینک//ه ۳ میلی//ون واحد مس//کونی در کش//ور کم داریم افزود: نیاز واقعی کش//ور در واحدهای با متراژ کمتر از ۰۰۱ متر و دهکهای رو به پایین این آمار را نشان میدهد.

رضایی کوچی افزود: درس//ت س//رمایهگذاری نکردهای//م. اگ//ر هدفگذاری صحیح و ش//ناخت درس//تی از نیاز کش//ور داشته باش//یم میتوانیم قیمته//ا را کنترل کرده و ش//اهد افزایش ۰۰۱ درصدی آن نباشیم.

تدبیر و مدیریت ما مهمترین عامل در نوسانات نرخ مسکن است. نحوه مدیریت و فهم درست ما نیاز جامعه میتواند مشکل را حل کند.

رئی//س کمیس//یون عم//ران مجلس ش//ورای اس//المی تصریح کرد: در ته//ران ۰۰۵ هزار واحد بهعن//وان خانه دوم وجود دارد و حدود ۱ میلیون واح//د مس//کونی در تهران کم داریم که س//االنه حدود ۱ میلیون واحد در کشور به نیازهای قبلی اضافه میشود.

نماین//ده م//ردم جه//رم در مجل//س ش//ورای اس//المی اظهار کرد: با کمب//ود ۱ میلیونی واحد مس//کونی برای دهکه//ای متوس//ط جامعه که به دنب//ال خانههای ۰۰۱ متر به پایین هس//تند روبهرو هس//تیم و ته//ران ظرفیت ایج//اد این ۱ میلیون واحد را دارد ت//ا در اختیار این افراد قرار دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.