ورود نفت به منطقه خطر

SMTnewspaper - - ‌اقتصاد‌بی‌نالملل -

آژان//س بینالمللی انرژی درخواس//ت افزایش میزان تولید از اوپک و دیگر تولیدکنندگان عمده نفت را مطرح کرد و درباره ضربه قیمتها به اقتصاد جهانی هشدار داد.

فاتح بیرول، مدیر آژانس گفت: «ما همه موقعیتهای مخاطرهآمی//ز را میبینیم. بازار نف//ت وارد منطقه قرمز شده است.

بای//د فضای بازار را با هماهنگ//ی یکدیگر آرام کنیم. وضعی//ت ام//روز ب//ازار خب//ر بدی ب//رای مش//تریان و واردکنندگان بهش//مار میآید. ب//اور دارم در آینده این وضعیت، خبر بدی ب//رای تولیدکنندگان در پی خواهد داشت».

ب//ه گزارش بلومبرگ آژان//س بینالمللی انرژی که به بیش//تر اقتصاده//ای بزرگ درباره سیاس//تهای انرژی مش//اوره میدهد در هفته گذشته اعالم کرد که افزایش ن//رخ نفت خ//ام در بازار منجر به کاهش تقاضا در بعضی کش//ورهای با رشد اقتصادی س//ریع میشود مگر اینکه تولیدکنندگان برای افزایش عرضه اقدام کنند.

بیرول، مدی//ر این آژانس از افزایش میزان تولید نفت عربس//تان بهعنوان یکی از بزرگتری//ن تولیدکنندگان نفت اوپک استقبال کرده اما همچنان معتقد است بازار با تنگناهایی روبهرو است.

بی//رول گف//ت: اگر تولیدکنندگان عم//ده نفت کاری نکنند، ماههای آخر امس//ال بس//یار سخت خواهد بود و دراین بین بیش//تر باید بر عربستان سعودی اتکا کرد که البته مثل دیگر اعضای اوپک با تمام ظرفیت یا نزدیک به خط پایان ظرفیت تولیدش، نفت عرضه میکند.

هش//دار بیرول به دنب//ال افزای//ش ۰۲ درصدی نرخ نفت خام اوپک از اوت (مرداد) گذش//ته مطرح میشود. مدیر آژانس بینالمللی انرژی با اش//اره به افزایش میزان تقاضای نفت گفت: میزان زیادی از صادرات نفت ونزوئال از ب//ازار خارج ش//ده و صادرات نفت ای//ران هم در حال کاهش است.

ب//ه گفته بیرول صادرات نف//ت ونزوئال بهزودی به زیر یکمیلیون بش//که در روز میرسد و در مقابل عربستان س//عودی که ۷.۰۱ میلیون بشکه در روز تولید میکند، میتواند آن را به ۱۱ میلیون بشکه برساند.

بی//رول گفت: گرانی انرژی در زمان بدی بازمیگردد. یعنی درس//ت زمانی که اقتصاد جهانی در حال از دست دادن محرکهایش خواهد بود. ما به نفت بیش//تری نیاز داریم. نگران//ی تحلیلگران بازار ان//رژی درباره وضعیت بازار نفت و تالش برای افزایش میزان صادرات در حالی اعالم میشود که کشورهای عضو اوپک بر اساس سهمیه موردتواف//ق نفت صادر میکنن//د. پیشازاین امریکا نیز از منابع نفت ش//یل برای پاس//خ به تقاضای بازار گفته بود؛ منابعی که اس//تخراج نفت در آن با هزینهای بسیار باالتر از اس//تخراج نفت خاورمیانه انجام شده و باقیمت باالتری در بازارهای جهانی به فروش میرس//د. گفتنی اس//ت کارشناس//ان بازار نفت معتقدند اگ//ر تعادل نرخ بی//ن تولیدکنن//دگان و مصرفکنن//دگان بهطور عادی حاصل ش//ود و بر اس//اس نیاز واقعی نفت عرضه ش//ود، س//ایر بازارهای جهانی نیز به تعادل خواهند رس//ید اما هنگامیکه با دالیل سیاس//ی و دخالت قدرتها افزایش نرخ ناگهانی رخ دهد، عواقب سختی برای بازارهای نفت و سایر بازارهای جهان درپی خواهد داشت زیرا افزایش یکباره نرخ نفت عالوه بر شوک شدید اقتصادی، عواقب منفی نیز درپی خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.